ABORT - ett brott  eller en rättighet?

 

Årligen utförs c:a 30 000 till 40 000 aborter på svenska sjukhus.

Under första halvåret år 2012 genomfördes för kvinnor i fertil ålder i Sverige 20,9 aborter per 1 000 kvinnor.

I hela världen genomgår ca 40 miljoner kvinnor abort varje år. Mörkertalet är dock mycket stort. I många katolska länder, t.ex. Irland, fördömer kyrkan abort eftersom katolska kyrkans överhuvud, påven, är motståndare till abort. I sådana länder utförs aborter, trots förbudet, på illegal väg. Många kvinnor åker också utomlands för att få aborten utförd. Därför är antalet aborter i verkligheten fler än vad statistiken säger. I Irland avled en kvinna nyligen ( 2012 ) efter att fått missfall och personalen vägrat att avlägsna det döende fostret eftersom hjärtljud fortfarande hördes. Hon dog av blodförgiftning. I fortsättningen kommer abort att tillåtas i Irland om om moderns liv står på spel. De irländska abortlagarna är strängast i Europa.

Socialstyrelsens statistik över antalet aborter i Sverige.

ABORT KUNDE GE DÖDSSTRAFF

Abort har alltid varit omtvistat. Redan de gamla grekerna diskuterade abort. Det har man upptäckt genom att studera antikens skrifter.

Historisk forskning har också visat att abort snabbt blev förbjudet i de länder som kristnats.  I Sverige hittar vi det första förbudet mot abort i Västgötalagen från 1200-talet. Då var straffet för abort böter. Utförde man en abort på 1600-talet blev straffet döden. Under 1800-talet försvann dödsstraffet och ersattes av straffarbete. I och med 1938 års abortlagstiftning ansågs speciella skäl kunna göra en abort försvarlig, t.ex. våldtäkt. Lagen tillät därför abort under vissa omständigheter.  

LAGSTIFTNING GAV FRI ABORT

Vår nuvarande abortlagstiftning, som trädde i kraft 1975, garanterar kvinnan fri abort.

Abortlagen innebär bl.a.:

1. att kvinnan fram till och med 18:e graviditetsveckan själv beslutar om hon vill göra abort eller inte.

2. att Socialstyrelsens rättsliga råd fattar beslut om s.k. sena aborter, d.v.s. aborter som utförs efter 18:e graviditetsveckan.
Socialstyrelsen fattar beslut om kvinnans skäl för abort skall godtas. Man tar också ställning till om fostret kan anses vara livsdugligt. Om intensivvårdsinsatser sätts in kan ett barn i dag överleva från vecka 23.
Därför föreslog  (år 2001) Statens medicinska-etiska råd att gränsen för definitionen av barn (när ett foster skall kallas ett barn) skall sänkas från 28:e till efter 22:a veckan. WHO (Världshälsoorganisationen) har denna definition. Föräldrar till barn som dör tidigt kan ha svårt att acceptera att det inte kallas ett barn då det är fött före vecka 28. 

För att kvinnans ansökan om abort skall bifallas, måste hon själv vara medveten om vad det innebär att göra abort. Ingen annan än kvinnan själv får göra ansökan. (Var fjärde ansökan brukar få avslag.)

 

 

3. att abort endast får utföras på sjukhus eller annan instiution, som är godkända av Socialstyrelsen. Aborter, som utförs på andra ställen, är illegala, d.v.s. olagliga. Straffet är fängelse för abortören, d.v.s. den som har utfört ingreppet. En konsekvens av detta är att antalet illegala aborter i Sverige i dag är mycket litet.

ABORT BETYDER FÖRSVINNA

Ordet abort är latin och betyder försvinna.

Man brukar skilja mellan spontan abort och framkallad abort. Spontan abort, som kroppen själv orsakar t.ex. på grund av en sjukdom hos fostret, kallas vanligtvis för missfall. Framkallad abort orsakar människan på medicinsk väg, och det är den vi vanligen tänker på, när vi hör ordet abort.

ABORTMETODER

Medicinsk abort

Även kallad farmakologisk abort. Tabletter med antiprogesteron och prostaglandin ges med ca 3 dagars mellanrum, vilket framkallar abort. Metoden används före utgången av 9:e graviditetsveckan.

Kirurgisk abort

Utförs upp till graviditetsvecka 12 med hjälp av vacuumaspiration under narkos eller lokalbedövning.

Tvåstegsabort

Används efter utgången av graviditetsvecka 12. Tabletter med antiprogesteron ges och ca 3 dagar senare får kvinnan prostaglandinbehandling inneliggande på sjukhus. Behandlingen framkallar abort men ibland behöver man dessutom utföra skrapning av livmodern.

ABORTMOTSTÅND

Fostret blir ett liv i befruktningsögonblicket. Att utföra abort är därför detsamma som att ta livet av någon. ”Abort är mord”, är en slogan som abortmotståndare använder sig av. Lagens uppgift är i stället att värna om det ofödda livet. Fostret skall ses som en person som har rätt till skydd. Läkaretiken är heller inte förenlig med abort. Läkarens uppgift är att rädda liv. Han eller hon skall därför inte ägna sig åt att släcka liv. Abort kan användas som ett preventivmedel. Det kan leda till att man är mindre angelägen om att skydda sig, eftersom abort ändå finns att tillgå om någonting skulle ”gå snett”.

KVINNAN MÅSTE SJÄLV FÅ BESTÄMMA

Förespråkare för fri abort hävdar att kvinnan själv måste ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Ingen annan får bestämma vad som skall hända med henne och hennes liv.

Antalet aborter minskar inte i de länder där abort är förbjudet, vilket tyder på att problemet med aborter måste angripas på annat sätt.
Många kvinnor dör varje år i samband med att de gjort illegala aborter. Fri abort kan förhindra att fler kvinnor dör.

KROMOSOMAVVIKELSER OCH ALLVARLIG FOSTERSKADA

Fler graviditeter avbryts när fostret har kromosomavvikelse eller allvarlig fosterskada. 2008:64%. År 2008 föddes 1804 barn fosterskador och kromosomavvikelser.

ABORT OCH ”FEL” KÖN

Svenska dagbladet 16 februari 2009:

"I Kina och Indien står pojkar högt i kurs medan flickor ofta väljs bort genom könsselektiva aborter. Dessa länder har den största obalansen mellan könen i världen, enligt Unicef. Trenden håller på att spridas till grannländerna."

"Enligt uppskattningar från Unicef saknas det 200 miljoner kvinnor och flickor i världen på grund av könsselektiva aborter och flickor som dödas efter födseln. Vissa experter menar att det är betydligt färre, omkring 60 miljoner. Men alla är överens om att siffran ökar."

Läs hela artikeln.

RELIGIONER OCH ABORT

I det katolska Italien är fri abort kontroversiellt eftersom påven, denna kyrkas högste ledare, är emot aborter och preventivmedel. Sedan 1981 har landet dock en lagstiftning, som tillåter fri abort. Också katolska kyrkans förbud mot preventivmedel tar många katoliker avstånd ifrån i praktiken. Även den grekisk-ortodoxa kyrkan är emot abort. Den kristne får ta ställning till budet ”du skall icke dräpa” och situationen i fråga. Så också i Svenska kyrkan. Hinduismen är negativ till aborter och Buddhismen restriktiv. Judendomen är negativ. I alla religioner finns många som har en religionstillhörighet bara till namnet och därför kan tänka sig abort.

VISSTE DU...

att i Indien annonserar man om ultraljudsundersökningar och aborter för att familjer skall ”slippa” att få döttrar. Det anses nämligen ekonomiskt mindre fördelaktigt att få en dotter, då man måste betala hennes hemgift (brudpenning) när hon gifter sig.  I alla Indiens delstater utom en föds det fler pojkar än flickor, vilket alltså delvis beror på  att det anses för dyrt med flickor.

Länkar

Ja till Livet.

Omöjligt hindra könsurval vid abort

Översikt över lagar om abort alla länder.

DISKUTERA, SÖK INFORMATION...  

1.    När blir fostret människa? Motivera ditt svar.

2.   ”Att döda en människa är mord.”
Hur argumenterar de, som anser att abort är mord?

3.   Är en abort kvinnans ”privatsak” eller skall mannen, eller till och med släkten, ”ha ett ord med i laget”?

4.   Vissa personer anser att ett barn kan ha fel kön. Varför är fel kön oftast en flicka?

5.   Tag  ställning till abort som pliktetiker respektive konsekvensetiker.  Motivera ditt ställningstagande utifrån den etiska teori du företräder.

6.   Tag reda på hur olika religiösa samfund ställer sig till  abort. Hur motiverar de sitt ställningstagande?

7.  Tag reda på vad de olika politiska partierna har för inställning till fri abort?