Anselm av Canterbury

Anselm av Canterbury (död 1109) var munk, sedermera abbot i Normandie, och blev 1093 ärkebiskop av Canterbury, en utnämning som var kronan på hans karriär.

 

Anselm var en  lärd teolog (också filosof) som arbetade i kyrkofadern Augustinus efterföljd. Liksom Augustinus menade Anselm att tron var en förutsättning för att förstå Kristus betydelse. Uttrycket “credo ut intelligam“ (jag tror för att förstå) utgjorde grunden också för hans tänkande. Filosofins uppgift var att visa att tron kunde ha en förnuftig motivering. Alltså att man kunde bevisa Guds existens med hjälp av logik. Gudsbevis var vanligt förekommande på medeltiden. Till hans största insatser inom detta område räknas det så kallade ontologiska gudsbeviset (ontologi: läran om det som finns).  Det har inte fått stå oemotsagt, utan mycket kritik har riktats mot det genom århundradena.

ANSELMS GUDSBEVIS

Tron föreställer sig Gud såsom det högsta och fullkomligaste väsen. Denna tanke kan också de omfatta, som för-nekar att Gud finns. Det, som är det högsta tänkbara, kan emellertid icke exis-tera blott i intellektet. Ty då skulle det, som ägde reell existens - vilket är förmer än att blott finnas såsom tanke - vara någon-ting högre än det högsta tänkbara, vilket vore orimligt. Därför måste man antaga, att det finns ett högsta väsen, som existerar såväl i intellektet som i verkligheten.“ 

UPPGIFTER

1a. Tycker du att Anselms gudsbevis bevisar Guds existens? Varför?/Varför inte?

b. Håller du med Anselm om att man måste tro för att förstå?

2. Tag reda på innebörden av det a)  kosmologiska      b) teleologiska gudsbeviset.

3. Går det att bevisa Guds existens?