Bilder av Jesus från Nasaret

Konstnären Elisabeth Ohlsons utställning Ecce Homo. (Se människan) gav hösten 1998 upphov till en rykande het debatt om det riktiga i, att framställa Jesus som naken, endast iklädd högklackade skor, och aidssjuk i en homosexuell miljö. Debatten gällde också huruvida det skulle vara tillåtet att visa utställningen i svenska kyrkor.


Trots debatten har bildserien Ecce homo, som beskriver centrala händelser i Jesu liv, t.ex. dopet och korsfästelsen, ur ett homosexuellt perspektiv, visats på flera platser i landet, bland annat i riksdagen och i Uppsala domkyrka, och setts av många människor. Bara i Uppsala har 10 000 människor besökt utställningen. I flera städer har demonstrationer ägt rum utanför utställningslokalen. I Norrköping t.o.m. bombhotades Stadshuset, när Ecce homo skulle invigas där. Samma sak hände i Uppsala.

FICK INTE TRÄFFA PÅVEN

Förre ärkebiskopen K-G Hammar försvarade Ecce homo-utställninge och beslutet att visa den i Uppsala domkyrka. Detta ledde bland annat till att påven, katolska kyrkans överhuvud, vägrade att sammanträffa med honom i Vatikanen, såsom var avtalat. Ett par dagar före ärkebiskopens avresa fick man meddelandet att Rom ställt in besöket. Katoliker i Sverige förklarar påvens beslut med att Hammar, i och med sitt ställningstagande för Ecce homo och för välsignelse av homosexuella i kyrkan, tagit avstånd från bibelns syn på homosexualitet.

Mötet senarelades och inte förrän i november 1999 träffade ärkebiskopen påven. Med honom i Rom var kungen, drottningen och kronprinsessan Victoria.

RELIGIÖSA SAMFUND MOT ECCE HOMO

Katolska kyrkan i Sverige är inte det enda religiösa samfund, som har tagit avstånd från Elisabeth Ohlsons bildserie.

Frikyrkor, syrisk-ortodoxa kyrkan samt muslimska församlingar har också sällat sig till de protesterande.

För muslimer är utställningen anstötlig, eftersom den anses vanhelga Jesus, som också har en viktig funktion i islam, där han betraktas som en profet.
Kritiker av fotoutställningen Ecce homo, såväl inom som utom Svenska kyrkan, anser att bilderna på en naken Jesus, omgiven av transvestiter, läderbögar och hiv-sjuka, kränker kristendomens gudsbild. Man hävdar att Kristusgestalten vanhelgas i Ecce homo, att den innebär en hädelse. Det är inte riktigt att ge Jesus en sexuell framtoning, varken homosexuell eller heterosexuell eller att visa pornografiska bilder i kyrkan. Därför tar man avstånd ifrån bildserien.

 

JESUS STÅR PÅ DE UTSTÖTTAS SIDA

Försvarare av Ecce homo menar tvärtom, att utställningen uppmärksammar kärnan i det kristna budskapet; att Jesus står på de utstöttas sida, också de homosexuellas. Elisabeth Ohlson själv förklarar sina bilder mot bakgrund av evangeliernas budskap där Jesus alltid är på samhällets olycksbarns sida. Läderbögar och transvestiter är exempel på en mycket utsatt grupp i samhället. Därför finns de med på bilderna. Att Jesus har högklackade skor på en bild förklaras med att Jesus står på transvestiternas sida; Jesus står alla människor lika nära och alla människor har lika värde.

EN MÅNGFALD AV BILDER

Miljontals människor har genom århundradena intresserat sig för och velat svara på frågan hur Jesus såg ut som både är Gud och människa enligt kristendomen. Eftersom det inte finns några fotografier eller andra beskrivningar av Jesu utseende, har människor fått skapa sina egna bilder av snickarsonen från Nasaret, med hjälp av sin fantasi, sin kulturs uttryckssätt och sin tolkning av Bibeln. Det finns idag därför inte en bild av Jesus utan många skiftande porträtt. Bland annat finns Jesus avbildad som riddare, kung, slav, viking, kines, etc. I Peru t.ex. finns Jesus som skulptur i form av en godsägare med sporrar och pistol, och i Brasilien finns han gestaltad som en svart, ärrad man. En av de absolut främsta Kristus-målarna var Rembrandt (1606-1669). Han lämnade efter sig en rik produktion av nytestamentliga bilder. Dessa kallas ibland det femte evangeliet. I denna samling ingår en hel serie av Kristus-porträtt. Se "The Supper at Emmaus".

 

MODERNA ATTRIBUT I JESUSBILDER

Studerar man Kristusbildens historia upptäcker man snart att Jesus ofta försetts med attribut från det land och den tidsepok, som konstnären levat i. Det finns t.ex. medeltida målningar av Jesus som riddare. Också i Carlo Dolcis (1616- 1686) målning .Gästabudet i Simons hus finns kännetecken från konstnärens tidsepok. Poängen med att infoga moderna attribut i en målning av Jesus är att visa på händelsernas ständiga aktualitet.

TIDIGA KRISTUSPORTRÄTT

En av de tidigaste målningarna av Jesus anses ha tillkommit redan under Jesu livstid, på ett enligt sägnen övernaturligt sätt. Målningen, som länge förvarades i Edessa i Mindre Asien, ansågs vara ett sant Kristusporträtt, och blev sedermera en förebild för ryskt ikonmåleri. De första bevarade Jesus-bilderna härstammar från 200-talet e.Kr, och finns bland annat i Roms katakomber. Under den här tiden framställdes Jesus ofta som en skägglös, ung herde. Konstnärerna var påverkade av liknelsen om Jesus som den gode herden, men hämtade också inspiration från grekisk konst. Under 400-talet växte så det traditionella Jesus-ansiktet fram. Jesus fick nu långt, mittbenat lockigt hår och tudelat skägg, samt gloria. Denna bild av Jesus har sedan dess varit mycket vanligt förekommande i konsten.

Svepeduken i Turin.

DEN LIDANDE JESUS ETT VANLIGT MOTIV

Ofta förknippar vi idag Jesus med krucifixet. Detta synsätt har vi ärvt från medeltiden. Det var inte vanligt att avbilda Jesus på detta sätt under kristendomens första tid, eftersom korsfästning som avrättningsmetod ansågs vara mycket anstötlig och förnedrande. I den medeltida konsten blev situationen sedan den omvända; den lidande Jesus på korset blev det mest frekventa motivet i kyrkomålningarna. Medeltidskonstnären Fra Angelicos (1385-1455) målning Kristus bespottas. är ett exempel på detta. I renässansens och barockens kyrkokonst är instiftandet av nattvarden och korsfästelsen vanliga bilder. Världens mest berömda målning av den första nattvarden, som också har sitt ursprung i den här tiden, torde vara Leonardo da Vincis (1452-1511) Nattvarden (1497), som uppfördes i matsalen i ett kloster. Andra renässanskonstnärer, som målat den första nattvarden, är Albrecht Durer (1471-1528) och Luca Cambiasa (1527-1585).

BILDER AV JESUS FÖRBJÖDS

Under en period i kristendomens historia förbjöds alla föreställande bilder av Jesus från Nasaret. Precis som i judendomen och islam rådde bildförbud. Detta gav upphov till bildstriden, som pågick under 700-800-talet i Bysans. Intitativtagare till förbudet var kejsar Leo III. Eftersom Jesus är gudomlig, kan man inte göra sig en bild av honom, hävdade ikonoklasterna (bildmotståndarna). Ikonodulerna (bildförespråkarna) menade, att det faktum att Jesus både är Gud och människa, gör att han får avbildas. Ikonodulerna gick segrande ur striden. Dock finns det restriktioner vad gäller avbildningar av Jesus i ortodoxa kyrkan också idag. Det är fortfarande inte tillåtet att skulptera Jesus i helfigur. Bland pietister och kalvinister har man varit kritisk till bilder och skulpturer, som avbildar Jesus hängande på korset, eftersom Jesus enligt kristen tro har uppstigit till himlen.

 

NUTIDA BILDER AV JESUS

En berömd nutidsgestaltning av Jesus på korset finns i form av en bronsstaty i kyrkan i staden Assy i franska Alperna. Verkets upphovsman är skulptrisen Germaine Richiers (1904- 1959).

I Frankrike har konstnärer arbetat med att skapa en modern bildsvit av Jesus, som 2000-talets människor skall kunna känna igen sig i. De franska konstnärernas Jesus är omväxlande svart och vit, kvinna och man. Man lägger här tyngdpunkten på att Jesus var människa, och framhäver hans mänskliga egenskaper. Beroende på vilken aspekt man väljer att belysa, den mänskliga eller gudomliga, får porträtten av Jesus olika utseenden.

 

VISSTE DU...

Att under Jesu levnad var man mycket oklar om vem han egentligen var. Däremot hade många klart för sig att han levde i kärlek och solidaritet med sina medmänniskor. Även sådana, som var föraktade och utstötta. För Jesus fanns inte några speciella platser och ceremonier där Gud skulle lydas och äras. Istället skulle man göra gott mot sin medmänniska. På det sättet tjänade man Gud: .Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.. (Matt. 25:40)
Jesu verksamhet efter dopet i Jordan genom Johannes döparen, består av botandet av sjuka, förkunnelse om himmelriket och utdelandet av syndernas förlåtelse. Jesus spred glädje och hopp, men också obehag hos vissa, som kände sig träffade av hans ord, och oro för vad han kunde mena.

Jesus lämnade ingen skriven text efter sig. Han skrev endast i sand.

För de kristna var Jesus Messias-Kristus. Messias, den smorde, var en titel, som hos det judiska folket användes om konungen. Genom smörjelsen fick konungen gudomlig kraft att slå ned fiender, och vishet att leda folket. Den kommande Messias, av Davids släkt, skulle upprätta ett rike av rätt och rättfärdighet. För de kristna var Jesus denne Messias, men han blev inte mottagen som Messias av det judiska folket.
Johannesevangeliet inleds med : ” I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud . och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss.” Ordet visar sig i en historisk person, d.v.s. Gud blir människa i Jesus. Detta brukar kallas inkarnationen. Ordet är Kristus, den grekiska formen för Messias. Inkarnationen visar att Gud är med människan i det jordiska livet.

UPPGIFTER

1a. Ge exempel på frågor som diskuterades i Ecce homo-debatten.
1b. Ge exempel på protester mot Ecce homo.
1c. Hur argumenterar de samfund, som är kritiska till utställningen?
1d. Hur argumenterar förespråkare för Ecce homo?
1e. Nu finns Ecce homo på internet. Vad anser Du om utställningen? Se

http://www.ohlson.se/utstallningar_ecce.htm

2. Ge exempel på berömda Kristus-målare.

3a. Ge exempel på hur Jesus har framställts genom historien.
3b. Vad vill franska konstnärer i dag framhäva genom sina Jesusbilder?

4. Redogör för bildstriden.

5. Sök upp olika bilder av Jesus i konstböcker eller besök ett konstmuseum.. Studera olika bildframställningar av Jesus. Vad vill konstnärerna uttrycka i sina målningar? Om Du själv skulle göra en Jesusbild, hur skulle den då se ut? Vad vill du framhäva med din bild?