Intelligens

VAD ÄR INTELLIGENS?

Vad är intelligens? Var sitter den? Går intelligens att mäta? Kan man träna sin intelligens eller är den någonting oföränderligt?

Detta är frågor, som människan har funderat på i alla tider. Många har och har haft åsikter om intelligens. När man nu för tiden till vardags talar om intelligens gör man ofta jämförelser med en av vår tids duktigaste vetenskapsmän - Einstein. Har någon varit speciellt klipsk, kan det hända att man säger: “Du var mig en riktig Einstein!”. Einstein har nästan blivit synonymt med intelligens. Ordet intelligens kommer av latinets intelligere, som betyder att förstå, begripa. Inom psykologin finns uppfattningen att intelligens är en förmåga, som ligger till grund för att vi skall kunna inhämta kunskaper och färdigheter. Intelligens är också namnet på förmågan att lösa problem inom olika områden.

ÄR IQ ETT MÅTT PÅ INTELLIGENS?

Längtan efter att kunna lokalisera intelligens till ett enda ställe i hjärnan var ett tag mycket stark hos vissa forskare, främst psykologer. Man försökte också att hitta en metod för att mäta intelligens. Resultatet blev IQ-testerna, som blivit mycket berömda.  Att ha hög IQ (intelligenskvot) har allt sedan mätmetoden började användas ansetts vara lika med att vara mycket intelligent. Forskarna kände sig dock inte nöjda med mätmetoden. Den gav upphov till en mängd praktiska problem, vilket gjorde att man till slut övergav den.

IQ-testerna är mycket omtvistade och har kritiserats för att de enbart mäter en viss typ av problemlösningsförmåga. De anses därför ge en för smal definition av vad intelligens är. Man kan, hävdar kritikerna, vara intelligent utan att vara duktig på att lösa matematiska och logiska tankenötter. I dag tror man därför inte att det går att mäta intelligens på endast ett sätt. Inte heller tror man att intelligens bara kan lokaliseras till ett ställe i hjärnan. Man är inte heller säker på om intelligens går att mäta med en enda metod. Moderna intelligensforskare vill i stället tala om 7-8 olika sorters intelligens. Det finns inte bara logisk och språklig intelligens, hävdar man, utan också t.ex. musikalisk, kroppslig och existentiell intelligens. Kroppslig intelligens har människor som är bra på exempelvis hantverk. Kirurger har också kroppslig intelligens. Existentiell intelligens innebär att man är duktig på att fundera över livsfrågor. Numera tror man inte heller att intelligens är något oföränderligt. Hjärnan utvecklas också efter födelsen och därmed skulle också intelligensen kunna förändras. Precis som blinda kan öva upp sin hörsel så att den blir ett finare instrument, kan vi träna vår hjärna att tänka kreativt och intelligent.

 

KVINNORS OCH MÄNS TÄNKANDE

Vissa språkforskare hävdar att kvinnors respektive mäns sätt att tänka skiljer sig åt på ett radikalt sätt. Det får till följd att de båda könens språkstilar skiljer sig åt, dvs att kvinnor och män ofta talar på olika sätt. Kvinnor pratar ofta om relationer, och män om jobb och fritidsintressen.

Evolutionsbiologer förklarar dessa skillnader med hänvisning till hur hjärnan har använts tidigare i människans historia. Män och kvinnor talar olika för att de använde sina hjärnor på olika sätt i jägar- och samlarsamhället. Hjärnorna har alltså utvecklats på olika sätt för att män och kvinnor haft olika uppgifter i ett urtida samhälle, enligt denna teori.

OLIKA UPPFOSTRAN?

Andra forskare, företrädesvis samhällsvetare och humanister, skulle svara att skillnaderna har med socialisation att göra. Alla människor socialiseras in i sin kultur, det vill säga lär sig kulturens seder, synsätt och värderingar. Alltså skulle skillnaderna mellan mäns och kvinnors språk bero på att de har fått olika uppfostran eller lärt sig sin könsroll genom efterapning. Pojkar härmar  i allmänhet sina pappor och flickor sina mammor.

HJÄRNOR

Mäns och kvinnors hjärnor väger olika mycket. För inte så länge sedan trodde manliga forskare att detta berodde på att kvinnan var mindre intelligent, men så är det inte. Att hjärnan är mindre kan helt enkelt bero på att kvinnor i allmänhet är mindre än män.

SAMHÄLLET HAR MISSGYNNAT KVINNOR

Att kvinnor inte har haft samma framgångar inom forskning, konst och samhällsliv beror alltså inte på att kvinnan är mindre intelligent utan på att samhället systematiskt har missgynnat kvinnor. Kvinnor gavs till exempel inte tillgång till skolor och universitet förrän på 1800-talet.

KÄNSLOMÄSSIG,  EMOTIONELL INTELLIGENS

Social kompetens är en hett eftertraktad egenskap på dagens arbetsmarknad. Vissa arbetsgivare anser till och med att social kompetens är viktigare än höga betyg. I detta sammanhang är social kompetens ofta detsamma som att ha lätt för och vara bra på att kommunicera med andra och att ha god samarbetsförmåga.

Känslomässig intelligens är ett närbesläktat begrepp, som bland annat omfattar förmågan att känna medlidande (empati), lösa konflikter, hantera stress, lyssna på sin medmänniskor m.m. Flera forskare, t.ex. John Gottman, menar att föräldrar har stor betydelse för om barnen  får en hög känslomässig intelligens. Föräldrarna kan träna barnen, till exempel genom att ha tålamod med dem och genom att tänka sig in i deras situation. Det är också viktigt att uppmärksamma barnets känslor samt tala om för barnet att det är viktigt att visa sina känslor. På flera orter i USA anses känslo-mässig intelligens eller emotional intelligence (EQ), vara så viktig att pedagogiken utgår i från detta. I Sverige har EQ ännu inte fått sådan uppmärksamhet.

BESLUTSFATTANDE

Beslutsfattande har allt sedan upplysningstiden förknippats med rationalitet, det vill säga förnuft. Det ideala beslutet fattas av det rena förnuftet utan att känslor är inblandade. Detta tänkesätt kallas för rationalism. Nu för tiden finns det psykologiska idéströmningar som betonar att de bästa besluten fattas om förnuft och känslor är i balans, det vill säga om beslutsfattaren också har hög känslomässig intelligens.

 

FRÅGOR

Besvara nedanstående frågor till texten ovan eller skriv en sammanfattande text om din syn på intelligens.

1a. Varifrån kommer ordet intelligens?

1b. Vad menas med intelligens?

1c. Vad menar Du med en intelligent människa?

1d. Har intelligens med kön att göra, d.v.s är kvinnor mer intelligenta än män eller är män mer intelligenta än kvinnor? Vad anser Du?

1e. Ge exempel på olika sorters intelligens.

1f. Var i hjärnan är intelligensen belägen?

1g. Vad anser Du om moderna intelligensteorier?

1h. Varför har IQ-testerna kritiserats?

2a. Vad talar kvinnor om med varandra?

2b. Vad talar män om med varandra?

2c. Vad är Din förklaring till att kvinnor och män ofta talar om olika saker?

2d. Nämn två förklaringar till varför kvinnors och mäns sätt att tala skiljer sig åt.

3a. Vad styr dina beslut, tror du - förnuft och/eller känslor?

3b. Anser du själv att du är känslomässigt intelligent? 

3c. Tror du att det går att träna känslomässig intelligens?

3d. Varför är det viktigt att visa sina känslor?

4a. Tycker du att man måste vara socialt begåvad för att få ett arbete?

4b. Vad är social kompetens för dig?

5. Nämn en orsak till att kvinnor inte haft samma framgångar i samhällslivet som män.