Jehovas Vittnen

144 000 kommer till himlen.

Den, som gör Guds vilja, han består för evigt. Det är de rättfärdiga, som kommer att besitta jorden, och de kommer att bo på den för evigt. De döda skall få liv igen, och jorden kommer att förvandlas till ett paradis. För att få uppleva detta måste du inhämta kunskap i bibeln. Den 32- sidiga broschyren. ”Vad kräver Gud av oss”, kan hjälpa dig med detta. Skaffa dig ett ex. av den genom att fylla i kupongen och sända in den till....” Så säger Jehovas Vittnen i en av sina skrifter.
Charles Russel, USA, d.1916, började sprida budskapet om Jehovas Vittnen genom att starta en bibelstudiegrupp.

SKILLNADER MELLAN SVENSKA KYRKAN OCH JEHOVAS VITTNEN

Jehovas vittnen: Rörelsen använder ordet Jehova, som man menar vara Guds egennamn.

Svenska kyrkan: Kyrkans bibel använder i stället ordet Herren.
I judarnas skrifter, bibelns Gamla testamente, stod bokstäverna JHWH för Gud. Judarna hade en sådan vördnad för Guds namn att de inte utläste dessa bokstäver. I stället läste och läser man ordet för Herren, Adonaj.

Jehovas vittnen: Treenigheten är av hedniskt, babyloniskt, ursprung. Jesus är Guds första skapelse. Han skapades först som en ande, eller ängel, innan han sändes till jorden som en fysisk människa. Efter sin död och uppståndelse återvände han till himmelen som en ande. Han är nu kung i Guds rike som snart skall börja styra över jorden.

Svenska kyrkan: Den nicenska trosbekännelsen, som den kristna kyrkan omfattar, säger om Jesus Kristus, att han är .född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern. Jesus uppstod kroppsligen.

Jehovas vittnen: 144000 människor kommer till himlen. Uppenbarelseboken 7:4. Dessa är en regering utvalda av jordens människor, som efter "Harmageddon" skall regera jorden under ett tusenårsrike. Övriga vittnen har hopp om ett evigt liv på en paradisisk jord om de under tusenårsriket blir Jehova trogna. Termen Harmageddon syftar på det krig då Gud förintar det onda. (Uppenbarelseboken 16:14-16) Efter de tusen åren kommer Satan att släppas lös en liten tid för att sedan slutgiltigt besegras för all framtid. De som ej brytt sig om budskapet, utplånas. Jehovas vittnen tror inte på ett brinnande helvete, utan bara på evigt liv respektive evig död. Död är att inte leva, ingen evig plåga i eld. (Predikaren 9:5) Nattvarden ses som en åminnelsemåltid. Den firas en gång om året och endast kvarlevan av de 144000 får ta emot den. Dopet är en lydnads- och bekännelsehandling. Man bekänner att man överlämnat sig till Jehova och vill lyda honom.


Svenska kyrkan: Gud förlåter människan av nåd, gratis, utan motprestation. Jesus är hela världens frälsare. Talet 144000 skall ej tas bokstavligt. 12 var ett heligt tal i den kultur, där texten skrevs. Israels 12 stammar, Jesu 12 lärjungar är ex.på detta. 12x12 blir 144 och talet 1000 representerar ett oändligt stort antal. Nattvarden är ett sakrament.

INGEN MILITÄR VERKSAMHET

Ett vittne får inte syssla med någon som helst militär verksamhet eftersom:

1. Älska era fiender. ( Luk.6 ).

2. Jehovas vittnen är en internationell verksamhet. Man kan inte strida mot vittnen i andra länder.

3. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd. ( Matt.26)

4. Varje vittne är köpt av Gud och skall alltid stå till hans obegränsade förfogande. Ett vittne tar inte del i politisk verksamhet, då man menar att Guds rike är en regering, som skall införa det bästa styret för alla människor. Det alternativet arbetar man för. Därför står man neutral till världens politiska och militära angelägenheter och blandar sig inte i samhällskonflikter.

FÖRBUD MOT BLODTRANSFUSION

Ett vittne tar inte emot blodtransfusion då man menar att Guds lag förbjuder att man använder blod på ett sådant sätt. Man ser blodet som bärare av själen och hänvisar till följande bibelställen: 1Mos. 9:4, 3 Mos.17:13,14 och 5 Mos. 12:23, 24. Ett vittne äter ej blodmat.

HUVUDKONTOR I NEW YORK

Jehovas vittnen har ett huvudkontor i Brooklyn i New York. Antalet medlemmar är ca 7 miljoner, i Sverige ca 24 000. Att vara ett vittne innebär att vara förkunnare. Man går ut och knackar dörr. I Brooklyn finns en styrande krets, som består av erfarna vittnen. I olika länder finns sedan avdelningskontor. De, som arbetar på kontoren, får fri kost och logi och ett litet penningbidrag. Pengarna till verksamheten är frivilliga bidrag från vittnena och deras vänner.

TIDNINGARNA GES UT I HELA VÄRLDEN

Tidningarna Vakna och Vakttornet ges ut i hela världen i mycket stora upplagor. Syftet med Vakttornet är att ära Jehova Gud som universums suveräne Herre. Tidningen håller ett vakande öga på världshändelserna. Den tröstar alla folk med de goda nyheterna om att Guds kungarike snart skall tillintetgöra dem som förtrycker sina medmänniskor och att jorden skall förvandlas till ett paradis. Vakttornet uppmuntrar till tro på Guds nu regerande kung, Jesus Kristus, vars utgjutna blod öppnar vägen för människorna att vinna evigt liv. Vakttornet, som givits ut av Jehovas vittnen sedan 1879, är en opolitisk tidskrift. Den ser Bibeln som sin auktoritet.

EN KÄRLEKSLÖS VÄRLD

Vittnena menar, att vi i dag lever i en kärlekslös värld. Kärlekslösheten är ett tecken på att vi lever i de sista dagarna, vilket innebär att tusenårsriket snart kommer. Snart skall denna världen och dess ogudaktiga människor ersättas av en ny rättfärdig värld, som styrs av kärlek.

FIRAR INTE JUL

Jehovas vittnen firar inte jul eller födelsedagar eftersom man anser att dessa seder har hedniskt ursprung. Människor kan av kristlig kärlek ge varandra presenter när som helst.

ACCEPTERAR INTE UTVECKLINGSLÄRAN

Jehovas vittnen accepterar ej utvecklingsläran. Man menar att de många övergångsformer, som Darwins teori kräver, aldrig har existerat och om man ger evolutionen äran av att vi finns här och utesluter Gud och Bibeln, så utesluter vi också allt uppsåt och all mening med vårt liv. Gud har, enligt vittnena, skapat jorden till att bestå för evigt, till att vara ett paradis för evigt, och till att vara bebodd av lydiga människoskapelser för evigt. De människor, som förorenar och förstör jorden, skall .störtas i fördärvet. Vittnena själva skall berätta för sina barn om människans ursprung och ej lämna denna uppgift åt skolan.

GUDSTJÄNSTER I RIKETS SAL

Gudstjänster förekommer varje söndag i samlingslokalen Rikets sal. Något prästerskap finns ej. Rörelsens dop innebär att man blir förkunnare av rörelsens budskap.

VISSTE DU ATT...

Jehovas vittnen har svar på frågan varför människor blir gamla och dör. Svaret är att Adam och Eva åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd. Adam och Eva visade brist på kärlek till Gud genom sin olydnad och blev utdrivna ur Edens lustgård för att dö. Alla människor ärver synd och död eftersom alla härstammar från Adam och Eva.
Under nazismen dödades många Vittnen i koncentrationsläger då de vägrade svära trohetseden till Hitler.

FRÅGOR

1. Från vilket land har flera av våra större sekter kommit?

2. Hur uppstod Jehovas vittnen?

3. Redogör för de viktigaste skillnaderna mellan Jehovas vittnen och Svenska kyrkan.

4. Vad anser Jehovas vittnen om utvecklingsläran?

5. Vad anser du om Jehovas vittnens förbud mot blodtransfusioner?

6. Uppenbarelseboken i Bibeln spelar stor roll för Jehovas vittnen. Ta reda på följande.
a) Vem har skrivit Uppenbarelseboken?
b) När skrevs den?
c) Beskriv Uppenbarelsebokens handling kortfattat.
d) Vem är lammet symbol för?
e) Under historiens gång har man tolkat Uppenbarelseboken olika. Hur? Hur skulle man kunna tolka boken idag?