MÄNNISKOVÄRDET

OM VÅRA OKRÄNKBARA RÄTTIGHETER

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.  De bör handla mot varandra i en anda av broderskap.“
1:a artikeln i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (från 1948) har alla människor lika värde och detta värde är okränkbart.  I Sverige finns de mänskliga rättigheterna inskrivna i regeringsformen.

FN:s arbete med att utarbeta deklarationen om mänskliga rättigheter påbörjades 1946, som en konsekvens av de folkmord, som utförts i Europa 1933-45. Man ansåg inte längre att det räckte med rättighetsförklaringar på nationell nivå. Därför utarbetade man allmänna riktlinjer, som riktar sig till alla folk och nationer. Bland de fri- och rättigheter, som har antagits av FN, finns t.ex. rätten till likhet inför lagen, yttrandefrihet och religionsfrihet.

MÄNSKLIGT VÄRDE

Vad innebär det då, enligt FN, att vi har ett människovärde ?

Att varje människa är unik och inte utbytbar.

Att människan har vissa okränkbara rättigheter och behov.

Att alla människor är lika mycket värda, oberoende av vad vi gör eller vad vi är.

Vårt värde beror inte på om vi är män eller kvinnor, om vi är svarta eller vita, eller på vår ekonomiska situation eller religion. Inga av våra personliga egenskaper kan göra oss mer värda enligt detta sätt att se på saken.

UTDRAG UR FN:s ALLMÄNNA DEKLARATION OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

3:e artikeln
Envar har rätt till liv frihet och personlig säkerhet.

5:e artikeln
Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

7:e artikeln
Alla är lika inför lagen och är utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida.

9:e artikeln
Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.“

15:e artikeln
Envar har rätt till en nationalitet.”

18:e artikeln
Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

21:a artikleln
Envar har rätt till att ta del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud.

25:e artikeln
Alla har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för familjens hälsa och välbefinnande.

 

ÖVERGREPP

Människovärdet har många gånger dragits i smutsen.  Människor har behandlats ojämlikt på grund av ras, kön, samhällsklass, ekonomisk nytta och religionstillhörighet. Det sker fortfarande, dagligen. Judeförföljelsen under andra världskriget och raspolitiken i Sydafrika är historiska exempel på systematiskt förtryck av andra människor. Sex miljoner judar förföljdes, sattes i koncentrationsläger och dödades för att de var judar. Men också homosexuella, zigenare, handikappade och oliktänkande drevs i döden i de nazistiska dödslägren.

APARTHEID

I Sydafrika rådde apartheid fram till 1990-talet, vilket innebar att svarta och vita inte hade lika rättigheter i samhället. De svarta fick inte tillgång till skolor, bostadsområden, arbeten och affärer. De svarta hade inte heller rösträtt eller yttrandefrihet. Oliktänkande och oppositionella svarta fängslades. Nelson Mandela är den mest berömde fången. Han tillbringade 30 år i sydafrikanskt fängelse, men blev till slut Sydafrikas president. Nelson Mandela avgick 1999.

MARTIN LUTHER KING

Martin Luther King var medborgarrättskämpe i USA och arbetade för de svartas rättigheter i det amerikanska samhället. Han blev brutalt mördad på en motellbalkong 1968.  Hans dröm var att alla människor en dag skulle behandlas lika: "I have a dream for my four little children that they will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin but by the content of their character."  

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International är en internationell medborgarrättsorganisation, som arbetar för att människor, som fängslats p.g.a. sin religion, sin ras eller sina åsikter, skall friges. Man är emot dödsstraff. Amnesty bildades 1961.

MÄNNISKOVÄRDET I HISTORIEN

Vi kan finna tanken på alla människors lika värde i bland annat Nya Testamentet, där Jesus visar att man inte skall betrakta vissa människor, som mer värda än andra. Han umgicks själv med dem som stod längst ner i samhällshierarkin, t.ex. prostituerade, fattiga och lagbrytare. Se Mark. 2:13-17, Luk.7:36-50, Joh.8:2-11 och Joh.4:7-42.
Historiskt kan vi också finna förstadier till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter redan i Magna Charta (1215, eng. kungaförsäkran, som ligger till grund för den engelska författningen) och Magnus Erikssons landslag (o. 1250). Men först genom upplysningsfilosoferna (1700-talet) fick dessa människorättstankar verkligt genomslag. Den engelske upplysningsfilosofen Locke (1632-1704) var en av de första som deklarerade denna nya syn på människan. Han skriver i Två avhandlingar om regerandet att alla människor är födda fria; det är en naturlig rättighet: “...med samma rätt att åtnjuta alla de rättigheter och privilegier som naturens lag ger.” Det innebär bl a, menar Locke, att man skall straffa dem, som överträder denna lag, d.v.s. våldför sig på andras egendom, liv, etc. Att vissa människor är herrar och andra tjänare har således ingenting att göra med människovärde utan skall bara ses som ett kontrakt mellan människor. Man är tjänare enbart i den bemärkelsen att man får lön för att utföra vissa tjänster. I den franska förklaringen om mänskliga och medborgerliga rättigheter (1789) och i USA:s så kallade rättighetsförklaring (1791) konkretiserades tanken på individens naturliga rättigheter för första gången.  

SVERIGE - NÅGRA MILSTOLPAR

1845 Lika arvsrätt för män och kvinnor.

1846 Näringsfrihetsreformen, innebar att kvinnor fick utöva handel och hantverk.

1917 Öppnades statliga läroverk för kvinnor.

1919 Fick kvinnorna rösträtt.

1921 Blev kvinnan myndig.

1939 Förbud att avskeda kvinnor på grund av äktenskap och havandeskap.

1960 Lika lön för lika arbete för män och kvinnor.

1974 Moderskapspenningen blev föräldrapenning (även pappan kan få föräldrapenning).

UPPGIFTER

Motivera dina svar

1. Vad var orsaken till apartheid?

2. Tag reda på och fundera på orsaken till nazismens förföljelse och utrotning av judar?

3. Tag reda på och fundera på varför det fanns (finns) ett motstånd i USA mot jämlikhet mellan svarta och vita?

4. Hur menade Jesus att människor skulle behandla varandra? Ge exempel.

5 a. Vad menar Du att ordet jämlikhet betyder?
b. Vad är det som ger människor ett värde, anser Du? Jämför med deklarationen om mänskliga rättigheter.
c. Finns det företeelser i vårt samhälle i dag, som visar att alla människor ej har samma värde? Ge exempel.
d. Ge exempel på ojämlika förhållanden i världen.
e. Har en människa, som begått ett mord, samma värde som andra just för att han/hon är människa?

LÄS MER OM FN:S DEKLARATION OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER PÅ AMNESTYS HEMSIDA: http://www.amnesty.se