Miljö och religion

Vår västerländska kultur har allt sedan industrialismens intåg varit mycket miljöförstörande. Många av miljöproblemen, t.ex. försurade sjöar, övergödning av havet, uttunning av ozonlagret och ökad uppvärmning av jorden (växthuseffekten), har i-världen orsakat under 1900-talet. Som ett exempel på detta kan nämnas att i-länderna står för minst 75% av världens totala koldioxidutsläpp. (Koldioxid är en av de växthusgaser som ökar växthuseffekten).

KRISTENDOMEN OCH MILJÖFÖRSTÖRINGEN

Det finns många olika uppfattningar om vad som har gjort just västvärlden så miljöförstörande. Många anser att det har med politik/maktstrukturer att göra och naturligtvis med ekonomi och teknik.
Troligtvis är det flera faktorer, som tillsammans har åstadkommit den stora miljöpåverkan. Klart är att den oerhörda tekniska utvecklingen i kombination med ett glödande vinstintresse varit pådrivande.

Andra menar att kristendomen också skulle kunna vara en bov i dramat. Man menar att den judisk-kristna skapelseberättelsen uppmanar människan att se sig som härskare över naturen.

Människan ses som skild från naturen och uppmanas lägga under sig denna: “Gud sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden och lägg den under er.” (1Mos.1:28)

Teologen Gustaf Wingren betonar dock att bibeln faktiskt talar om en enhet mellan människan och resten av naturen (skapelsen). Människan skall råda över naturen, d.v.s. vårda, så att åtgärderna inte slår tillbaka mot henne själv: “Och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen...över alla djur som rör sig på jorden.” (1Mos 1:29) I berättelsen om Babels torn (1Mos.11:1-9) bygger människan med hjälp av tekniken ett alldeles för högt torn. Som straff för vad hon gjort ger Gud människan många språk i stället för ett.

När människan i stället använder sig av teknik på ett sätt som också resten av naturen mår bra av, går allting väl. Det kan vi t.ex. se i berättelsen om Noaks ark (1 Mos.6-9), där både djur och människor klarar sig undan översvämningen tack vare arken.
Bland kristna helgon, som hade en speciell relation till naturen, kan nämnas Franciskus av Assisi och Hildegard av Bingen.


TILLBAKA TILL NATUREN

Så härligt naturen lyser mot mig! Så solen glänser, så nejden skrattar! Det tränger blommor ur varje kvist, och tusen stämmor ur snåret, och fröjd och sällhet ur varje bröst. O jord, o sol, o lycka, o vällust! “ Utdrag ur “Mailied” av J.W. Goethe (1749-1832)

Den historiska epok, som mest förknippas med naturdyrkan, är romantiken. Naturen är här en symbol för det oförstörda livet. Det kan vi se t.ex. i Goethes och Rousseaus skrifter. 

Undersökningar om moderna svenskars syn på naturen visar att över 70% menar att de i naturen, upplever någonting som är större än de själva. Inför naturen upplever människor en känsla av ödmjukhet och vördnad. Vissa “känner sig nära Gud”.

EKOSOFI - TILL FÖRSVAR FÖR NATUREN

Ödmjukhet inför naturen är en central tanken i ekosofin, en filosofisk skola, som bl. a. engagerar sig i kampen mot miljöförstöring. Arne Naess tillhör ett av ekosofins mest kända ansikten. Grundläggande för ekosofins natursyn är tanken att allt levande hör samman och har ett värde i sig självt. Man tänker sig också att människan hotar den naturliga balans, som kännetecknar den opåverkade naturen. Ett problem, som måste lösas genom bättre hushållning med naturen.

ATT BLI MILJÖVÄN

Henryk Skolomowski (1930), polsk eko-filosof, har utvecklat en övning som han menar kan göra människor mer hänsynsfulla gentemot naturen. Han kallar övningen eko-yoga.

EKO-YOGA

a) Tänk dig in i hur det är att vara ett djur, ett berg eller en blomma.

b) Öva dig på att tänka på hur vacker naturen är.

c) Öva att tänka på sådant som medkänsla, då blir du bättre på att visa hänsyn.

LOST WORLD OCH NATURSYNER

I filmen Lost world (regi: Steven Spielberg) beskrivs två natursyner (förhållningssätt). Vi får dels träffa en grupp av människor, som kommit till Jurassic Parc-ön för att fotografera och observera djurlivet på ön. De är mycket försiktiga och talar om att människan kanske inte ens kan studera naturen utan att påverka den. Naturen ses som en levande organism, som människan är en del av. Människan har för dem ingen särställning i naturen.

Den andra gruppen, som vi får möta, har kommit till ön för att ta vad den har att erbjuda. Gruppens deltagare ger sig genast i kast med dinosauriejakt, skövlar och förstör. Jaktgruppen företräder en natursyn, där verkligheten delas in i det som är värdefullt och mindre värdefullt genom gradering. Människan ses som naturens herre; skapelsens krona, och hon kan kuva naturen med sitt förnuft. När naturen, i form av dinosauriernas ilska, sedan slår tillbaka mot människorna drabbar detta båda grupperna.

JAINISMEN (jinismen)

Ett av Jainas ideal är att inte döda något levande. Därför bär en del anhängare munskydd eller sopar marken framför sig. De vill inte heller ägna sig åt jordbruk eftersom man då kan döda levande varelser i jorden.

FRÅGOR

1a. Hur förhåller sig bibeltexterna till miljöförstörelse enligt Wingren?
b. Ge exempel på vad som händer när människan missbrukar natur och djur. 
c. Läs Skapelseberättelsen (1 Mos.1-2:1-3) och berättelsen om Noaks ark. Hur tycker Du att man kan tolka dessa texter?

2. Har Du sett filmen Lost world? Hur förhåller sig människorna till djur och natur i filmen? Hur tar Du själv ställning till vad som händer med naturen på ön i filmen?

3a. Vilka miljöproblem har vi i dag?
b. Vad tror Du är den grundläggande orsaken till miljöproblemen?
c. Vad kan vi göra för att leva på ett icke-miljöförstörande sätt?
d. Vad gör Du själv för att skydda miljön?

4. Vad är ekosofi?

5. Att äta kött innebär att äta dödade djur. Kan du tänka dig att bli vegetarian?