PÅVEN - Kristi ställföreträdare

Med inkarnationen menar den kristna kyrkan att Gud blev människa i Jesus. Den romersk-katolska kyrkan hävdar att kyrkan är Kristi fortsatta inkarnation i världen. När påven uttalar sig i frågor om tron kan han därför inte ha fel. Påven är Kristi ställföreträdare på jorden, Vicarius filii Dei. Han är efterföljare till lärjungen Petrus, som dog i Rom. Biskopen i Rom är därför den främste bland biskopar. Man stöder sig på Matt. 16:18-19 där Jesus säger: ”Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling.” Åsikterna har hävdats sedan mitten av 200-talet.

VATIKANSTATEN

Påven är statschef över Vatikanstaten i Rom. Vatikanstaten omfattar ett område på 0,44 kvadratkilometer. Den katolska kyrkan har ovärderliga rikedomar i form av konstsamlingar och annan fast egendom. Man har också ekonomiska intressen i stora banker, affärsföretag och mark över hela världen.

Påven är ledare för världens alla romersk-katolska trosbekännare. Till sin hjälp har han kardinalskollegiet. Kardinalerna utses av påven personligen. En uppgift för kardinalerna är att välja nya påvar. För att bli vald måste en kandidat få minst två tredjedelar plus en röst. Kardinalerna är isolerade i Sixtinska kapellet tillsammans med bl.a. läkare, tandläkare och kockar tills en ny påve är vald. Alla avlägger tysthetslöfte. Kardinalerna röstar flera gånger om dagen ända tills en ny påve är vald. Om man inte kunnats enas om en ny påve bränns röstsedlarna på ett sådant sätt att en svart rök väller fram ur skorstenen. När en ny påve är vald, och denne har accepterat valet bränns åter röstsedlarna, men nu framkallas en vit rök.

Kurian är kyrkans styrelseapparat och består av många olika departement. Här tjänstgör en del av kardinalerna.

Vatikanstaten har en egen tidning, Osservatore Romano, eget frimärke och egen radiostation. Påven är världslig ledare för de få människor, som bor i Vatikanstaten, men andlig ledare för världens alla katoliker.

Katolska kyrkan räknar 265 påvar inklusive Petrus. Kyrkan är indelad i stift, ett område som leds av en biskop. Påven är även biskop av Rom och har alltså ett eget stift att sköta.

Påven och biskoparna avgör vad som är rätt lära. En biskop deltar i vården och förvaltningen av hela katolska kyrkan. Biskoparna samlas till koncilier och biskopssynoder för överläggningar.  

PRÄSTVIGNING OCH APOSTOLISK SUCCESSION

Prästvigningen är för katolska kyrkan ett sakrament och är outplånligt. Prästen representerar Kristus och frambär mässoffret i nattvarden, förvaltar sakramenten, viger och välsignar.

Prästen kan, enligt läran, binda eller lösa människor från synder på samma sätt som Jesus, eftersom han är vigd till präst genom handpåläggning av en biskop, som själv har blivit vigd till präst på samma sätt. Denna kedja av vigningar, som kallas apostolisk succession, påbörjades i och med att lärjungen Petrus blev kallad av Jesus att vara grunden för kyrkan.

CELIBATET OCH PRÄSTBRISTEN

Katolska präster, munkar och nunnor lever i celibat, vilket innebär att de inte får gifta sig. Det betyder för en katolik att prästen, munken och nunnan avstår från kärleksförbindelser, eftersom sex utanför äktenskapet inte är tillåtet.

Prästbristen är stor inom katolska kyrkan. Ett slopat celibattvång skulle råda bot mot detta menar man. Cirka 100000 präster har brutit mot celibatlöftet runt om i världen. I t.ex. Frankrike finns tusentals övergivna mödrar med barn som, har katolska präster som fäder. Inte många vågar tala om det, och kyrkan har så stor makt att man på olika sätt kan censurera nyheter, som kan skada kyrkan. En del tror att när den nuvarande påven går bort, kommer en maktkamp att ske inom kyrkan, och då segrar antingen Opus Dei, som är en konservativ gren inom kyrkan, eller en mer radikal gren, som kan acceptera gifta präster.

ÄMBETSFRÅGAN I DAG

Den dåvarande påven Johannes Paulus uttalade sig 1995 i ämbetsfrågan. Han försäkrade att eftersom Jesus själv inte hade utsett någon kvinna till apostel, så har kyrkan ingen rätt eller möjlighet att viga kvinnor till präster.
Men diskussionen i denna fråga har ändå fortsatt inom kyrkan eftersom Jesus själv inte utsåg några lärjungar till präster. Alla ämbeten är ju instiftade av kyrkan, ej av Jesus.

Under 400-talet blev det vanligt att mässan leddes av en vigd präst. Dessförinnan hade vanliga församlingsmedlemmar lett gudstjänsten. En rörelse inom katolska kyrkan menar att det inte finns någon biblisk grund för ett vigt prästerskap.

PÅVEBESÖK I  FRANKRIKE

I Frankrike är allt färre invånare troende katoliker. Allt färre gifter sig, allt färre barn föds inom äktenskapet och kyrkan får allt svårare att rekrytera präster.
Påven besökte Frankrike i augusti -97. Då firades de katolska “världsungdomsdagarna“ med besökare från 150 länder. Påven höll en mässa på hästkapplöpningsbanan Long-champ i Paris för över en miljon katoliker.

Påvens besök i Paris välkomnades särskilt av stadens abortmotståndare. Påven är nämligen motståndare till aborter och preventivmedel.

PÅVEN OCH UNIVERSUM

Den tidigare påven, Johannes Paulus II, var mycket intresserad av vad som händer i observatoriet i Arizona, där man undersöker universum, t.ex.  stjärnor och planeter, för att finna nytt, okänt liv. Påven var på jakt efter Guds fingeravtryck i universum.
För 400-500 år sedan förföljde och fördömde katolska kyrkan astronomer, t.ex. Copernicus och Galilei, som inte kunde acceptera den katolska kyrkans åsikt att jorden var universums centrum.

OPUS DEI

Opus Dei, Guds verk, är en inflytelserik katolsk sekt, som arbetar för att stärka kyrkans makt i världen. Sekten har ca 80000 medlemmar, varav 2000 präster. Inom kurian, som är den församling, som styr katolska kyrkan, har Opus Dei-prästerna mycket stort inflytande. I vissa europeiska länder finns Opus Dei-medlemmar, på högt uppsatta poster i bank- och regeringskretsar. Organisationen vill ha sin grundare Escrivá (död 1975) helgonförklarad.

UPPGIFTER

1. Vilken syn har katolska kyrkans syn på präs-ämbetet? Gör en jämförelse med den Lutherska synen på prästämbetet.

2. När är den katolske prästen ofelbar?

3. Anser Du att prästyrket skiljer sig från andra yrken? Varför?/Varför inte?

4. Hur motiverar påven åsikten att kvinnor inte får bli präster? Hur kan man argumentera  mot detta?

5. Vad tycker Du om celibattvånget? Tag reda på i vilken historisk situation celibattvånget uppstod.

6. Beskriv hur det går till när en ny påve skall väljas.

7. Vad har du för inställning till påveämbetet?

8. Vad är Opus Dei?

9. Hur har katolska kyrkans åsikter om univer-sum ändrats sedan 1500-talet?

10. Vad har kardinalerna för uppgifter?

11. Vad heter den nuvarande påven?