Scientologikyrkan

Många av Scientologys grundläggande lärosatser faller tillbaka på en mycket gammal religiös tradition.

Scientology tror på ett tidigare liv och på begreppet om människans fyra delar, kroppen, den medvetna personligheten, det individuella undermedvetna och Varelsen själv. Man har också morallagen om orsak och verkan,dvs. karma, vilken hinduismen också omfattar. ”Utslitna kläder överges av kroppen, utslitna kroppar överges av den som dvalts däri.”  (Bhagavadgita 2:22)

VAR OCH EN FÅR FINNA SIN EGEN VÄG TILL FRÄLSNING

Människan har ett socialt ansvar för hela mänskligheten, inklusive den egna personen. ” ”Det finns människor, som säger att endast en ondskans makt kan göra dig fri, och att frihet i bästa fall leder till de svartaste helveten, och de som säger att frihet är för dig och inte för dem, men det finns också godhjärtade människor som vet hur kostbar bägaren är med dess dryck av djup kunskap. Vem kan säga om människan alls kommer att gagnas av denna med möda vunna kunskap? Du är den enda som kan säga det.” (L Ron Hubbard)

Scientology menar att man här har stora likheter med buddhismen, som också betonar betydelsen av det individuella handlandet och att var och en får finna sin egen väg till frälsning och att människan är en social varelse.

STYRKA FÖR ATT ÄLSKA

Jesu budskap om kärlek till medmänniskan är vägledande inom Scientologykyrkans arbete:

Det krävs verklig styrka för att älska Människan. Och att älska henne trots alla inviter att göra annorledes, alla provokationer och alla anledningar att inte göra det. Lycka och styrka uthärdar endast i frånvaro av hat. Att endast hata är vägen till undergång. Att älska är vägen till styrka. Att älska trots allt är hemligheten med storhet. Och kan mycket väl tänkas vara den största hemligheten i detta universum.”
Scientologys grundare, L RonHubbard skrev mer än 50 böcker, hundratals småskrifter och höll ett par tusen föreläsningar för studerande.

MÅLET ÄR OBEROENDE AV MATERIA

Livet ses i form av åtta dynamiker. Livet är den första dynamiken, det Högsta Väsendet är den åttonde. För att uppnå högre dynamiker måste hon först uppnå självkännedom. Allt eftersom hon får större kunskap kan hon expandera. När hon nått den Sjunde Dynamiken kan hon upptäcka den sanna Åttonde. Det finns ingen dogm beträffande egenskaperna hos det Högsta Väsendet.

Ju mer en individ är beroende av det fysiska universum, desto mindre möjlighet har hon att nå Gud.

Det Högsta Väsendet existerar, men ” Han är vars och ens hemlighet”.
Människan är först och främst en ande, odödlig och oförstörbar. Människan är en del av en andlig enhet.

Det viktigaste i livet är förståelse. Med förståelse menas Närhet, Verklighet och Kommunikation. Med Verklighet menas det som människor har kommit överens om. Det är detta som upplevs och uppfattas. Kommunikationen ökar Förståelsen. När en människa sjunker ner i det materiella blir hon andligen nedtyngd och olycklig, vilket leder till att familjer upplöses, människor motarbetar varandra och krig utbryter.

OMEDVETNA MINNEN FRÅN EN TIDIGARE EXISTENS

Människans barlast av plågsamma erfarenheter i det förflutna är grunden till personens svårigheter. Människan har ”engram”, omedvetna minnen, från tidigare existenser. Dessa minnen följer med livsenergin (thetanen) när den återföds i en ny kropp. Människan behöver självkännedom för att nå visshet om sin egen andliga identitet.

Hubbards Elektrometer är ett trosredskap, som används för att mäta det tillstånd av elektriskt motstånd som finns hos ett ”statiskt fält”, som omger kroppen. E-metern sägs registrera det” reaktiva sinnets andliga hinder”. Undervisning ges, som är mycket dyr, där målet är att bli ”clear”, fri. En fri människa har full kontroll över sina känslor, tankar och handlingar. Hon är frisk och lycklig.   

KAN KONTROLLERA ANDRA MÄNNISKORS VILJA

En ”opererande thetan”,(nästa utvecklings-nivå), kan kontrollera sin omgivning och påverka andra människors vilja. Han kan också lämna sin kropp och besöka andra planeter. Hubbard själv har besökt himlen två gånger.

Människan är i grunden god. Gott anses vara varje konstruktiv handling, som gynnar överlevandet, och ont är motsatsen till gott. ”Det, som åstadkommer mer destruktion än konstruktion, är ont ur individens synpunkt, ur framtidens, gruppens, släktets, livets synpunkt eller för den del av det fysiska universum, som detta något förstör.” Människan kan göra ont och hon vet också vad som är ont.

Många scientologer menar att vår jord är på väg att bli obeboelig på grund av förfallet av mänskliga värden, familjens sönderfall och krig. Vi lever i ett vetenskapligt barbari och ett kulturellt förfall. Människans enda chans är att få kunskap om Scientologyn.
För scientologen representerar den horisontella delen av korset det fysiska universum och den vertikala delen representerar anden. Om människans kunskap växer kommer anden att resa sig över materian och uppnå frihet.

De diagonala strålarna från korsets centrum visar på människans växande medvetande och på människans förmåga att ta ansvar för djur, växter, människans miljö, det andliga livet, konsten och Gud. Dessa strålar går mot oändligheten. Den vertkala armen på korset är skuren enligt det gyllene snittets princip. Detta representerar idén om materian i motsats till anden.

Korset symboliserar mötet mellan ande och materia i varje människas liv.
Scientologyn vidgar människans syn mot det oändliga och Gud. Anden blir fri från kropp och materia, och tar kontroll över tid och rum och utvecklas mot högre höjder av kärlek och visdom. Allt enligt Scientologykyrkans lära.
Scientologerna har gudstjänster på söndagarna. Dessa leds av präster och innehåller predikan, trosbekännelse och bön.

Av kritikerna betraktas Scientologyn inte som en kristen kyrka och korset inte som ett Kristi kors..

DISKUTERA

Kritikerna påstår att Scientologyn är en flykt från världen och att läran är ett hopkok av olika religioner. Vad anser du om deras kritik? Motivera dina åsikter.

Kritikerna påstår också att Scientologyn kvackar med psykoanalytiska metoder och att man sysslar allt för mycket med det egna jaget. Vad anser du?