Skapelse och Utveckling

Och Gud sade: Må vattnet frambringa ett vimmel av levande varelser. Må också fåglar flyga över jorden under himmelens stora fäste.
/.../ Och Gud sade: Må jorden frambringa levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur,  efter deras arter. Och det skedde så /.../ Och Gud såg att det var gott. Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna på himlen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han dem, till man och kvinna skapade han dem.
Ur1 Mos.1:20-21, 24-28

DARWIN OCH VARNINGSTEXTER

I USA förekommer det att läroböckerna i biologi innehåller varningstexter som säger att Charles Darwins teorier faktiskt är omdebatterade och omstridda. Vem var då Charles Darwin och varför är han så omtvistad? Varför kallades han för Englands farligaste man, när han kom ut med boken Om arternas uppkomst (1859)?
År 1859 presenterade biologen Charles Darwin en teori, som skulle komma att revolutionera synen på hur livet uppkommit på jorden. Teorin går ut på att alla arter, också människan, har utvecklats ur lägre livsformer. Teorin har kommit att kallas evolutionsläran. Evolution betyder utveckling.

Darwin hade kommit fram till att alla arter i naturen förändras med tiden på grund av medfödda egenskaper och förmåga att anpassa sig till den omgivande miljön. De egenskaper individerna och arterna har, bestämmer, enligt Darwin, hur de påverkas av sin omgivning/miljö. Vissa egenskaper är mer fördelaktiga för individen och arten än andra. Om egenskaperna är fördelaktiga beror på hur väl de är anpassade till den omgivande miljön.  

De individer, som har de mest fördelaktiga egenskaperna, har störst chans att överleva menade Darwin. Eftersom individerna med de bästa egenskaperna i en viss miljö överlever, kommer de fördelaktiga egenskaperna att öka i nästa generation. Detta kallade Darwin för naturligt urval. Darwin kände dock inte till vilka egenskaper som var ärftliga. Han trodde att förvärvade egenskaper också kunde ärvas, vilket man har menat är helt felaktigt.

Enligt den moderna utvecklingsläran krävs också mutationer (förändringar i arvsmassan) för att förklara att komplicerade organ, som t.ex. hjärtat, skulle kunna utvecklas. Detta gör individen mer livsduglig. 

KREATIONISMEN

Att också människan skulle ha utvecklats ur lägre livsformer är stötande för kristna fundamentalister i USA. Därför förekommer det att läroböcker förses med varningstexter.

Motståndare till evolutionsläran kallas kreationister. Ordet kreationism kommer av latinets creatio, som betyder skapelse. Den kreationistiska rörelsen bildades vid sekelskiftet.

I Sverige ges det ut tidningar vars enda syfte är att skapa en motbild till evolutionsläran.

VERBAL BIBELTOLKNING

Kreationisterna hävdar att arterna inte alls har förändrats successivt genom historien. De anser att alla djur och växtarter är som de var då Gud skapade det ursprungliga föräldraparet. Ingenting har hänt sedan Adam och Eva. Kreationisterna accepterar inga vetenskapliga förklaringar till livets uppkomst utan endast Bibelns version av vad som hände. Därför anser man bland annat att jorden är 10 000 år, inte 4,6 miljarder år som vetenskapen hävdar.

Kreationisterna använder inte enbart bibliska argument för att bevisa sin teoris riktighet, utan hänvisar ofta till experiment, som kastar tvivel över evolutionsläran. Man tar också stöd av vetenskapliga teorier, som stödjer bibelns berättelser.  Detta gäller t.ex. berättelsen om syndafloden. En stor översvämning kan en gång ha ägt rum på jorden. Sumererna, folket som bodde vid floden Eufrat, berättar om en översvämning, som gudarna sände eftersom människorna hade misshagat dem. Utnapishtim byggde ett skepp, som rymde alla jordens djur och växter. Berättelsen har troligen samma ursprung, som den bilbliska berättelsen om Noa och hans ark.
Kreationisterna är mycket kritiska till teorin att nya arter skulle ha uppkommit genom mutationer. Kreationisterna har under de senaste två decennierna fått allt större inflytande i USA. Vissa av dem menar att jorden är platt och ligger i centrum av universum, och om eleverna i skolan undervisas i evolutionsläran så urholkas deras kristna tro och även deras moral.

Högsta domstolen anser dock, att en undervisning, som är kreationistisk, inte får ske i naturvetenskapliga ämnen, eftersom man enligt den amerikanska författningen inte får bedriva undervisning på religiös grund.

EXISTENTIELL TOLKNING

Skapelseberättelsen i 1:a Moseboken , skrevs av judarna under den babyloniska fångenskapen på 500-talet f.Kr. Det finns teologer som hävdar att man inte skall se skapelseberättelsen som ett försök till vetenskaplig förklaring utan som en myt (existentiell tolkning). Med myt menar man en berättelse som har någonting viktigt att säga människor om vad det innebär att vara människa, om vad det innebär att leva.
Myten måste alltid tolkas, eftersom den innehåller symboler, bildspråk, och kan därför inte läsas bokstavligt. Läser man istället skapelseberättelsen som en myt, handlar den om:

- att människan har en uppgift i världen att vårda djur och natur

- att livet är någonting värdefullt

- att Gud är livets skapare

- att människan ger namn åt djur och allt annat, som Gud har skapat. Namnen ger människan makt över det, som hon namnger. Man kan också tolka skapelseberättelsen historiskt d.v.s. mot bakgrund av en viss historisk situation. Judarna befann sig i fångenskap i Babylonien. De avgränsade den judiska religionen från den babyloniska med sin skapelseberättelse. I den babyloniska religionen var solen gud. I skapelseberättelsen berättas att judarnas gud skapat solen.  Med detta ville det judiska folket säga att deras gud står högre än babyloniernas.

Enligt Koranen, muslimernas heliga text, har Allah skapat världen. Och allt är beroende av Allahs vilja.

Honom tillhör vad som är i himmelen och på jorden. …Han känner vad som var före dem och vad som kommer efter dem, och människorna fatta av hans kunskap blott vad han vill. Hans tron sträcker sig över himmelen och jorden…Koranen 2

Enligt de lärda hinduernas religiösa grundtankar har världen alltid funnits. Den är utan början och utan slut. Gud är opersonlig.  Den opersonlige guden kan ibland inkarneras, bli personlig, en avatar.

Inom folklig hinduism betraktas ibland Vishnu som den ende guden ..O världars höge skapare, var hälsad, upphållare, förstörare, trefaldig! Lik himmelens vatten, som i höga rymder det samma är, men här olika smakar. Du oföränderlige dig städse visar i växling av gestalter ständigt nya, omätlig, världarna du själv dock mäter,…   Raghuvamsa

I Bhagavadgita säger guden Krsna att den som strävar och tillvarons hjul igång och uppnår ständigt nya födelser. Och….Jag vätan är i vattnen, Jag är solens liksom månens glans…  i denna text märker man den hinduiska tron på panteism. 

VISSTE DU…

att enligt rön ( 2003 ) från amerikanska astronomer  är planeter som jorden mycket sällsynta i universum. Studien har utförts av forskare vid Princeton University. Man har granskat, jämfört och kategoriserat alla kända planetsystem, 85 stycken. Om planeten har rinnande vatten kan den inte ligga för nära en stjärna, då förångas vattenmolekylerna. Ligger planeten för långt bort fryser de till is. Endast i en smal zon runt varje stjärna kan alltså planeten ligga för att vatten skall kunna finnas, vilket är en förutsättning för liv. Exemplet jorden är enligt forskarna ett ovanligt fenomen.

FRÅGOR

1. Vad betyder ordet evolution?

2. Redogör kortfattat för Darwins teori om arternas uppkomst och utveckling.

3. Hur skiljer sig kreationisternas och Darwins åsikter åt?

4. Vad menas med en myt? Det finns två betydelser i svenskan.

5. Hur kan bibelns skapelseberättelse tolkas?

6. Vad har Du själv för inställning till skapelsens förlopp? Är du darwinist eller kreationist, eller någonting annat?

7. Det finns två skapelseberättelser i Gamla testamentet. Se 1Mos:1-2. Hur skiljer de sig åt?

8. Läs andra religioners skapelseberättelser. Jämför med Gamla testamentets.

 

Uppdaterad 2010-08-12