Stjärnan över Betlehem
- vad var det?

Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem...“, så sjunger vi i julpsalmen Gläns över sjö och strand i juletid. Och i fönstren hänger vi upp adventsstjärnor av halm, färgat och glansigt papper. I  luciatågen vandrar   stjärngossar med toppiga, stjärn-beströdda hattar tillsammans med tärnor och lucior.

Högst upp i våra granar brukar vi sätta fast en julstjärna.

TRE VISE MÄN

Traditionen med adventsstjärnor och stjärngossar har sin bakgrund i Nya testamentets berättelse (Matt.2) om den stjärna som ledde tre vise män till Betlehem och jesusbarnet. ...och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.

Adventsstjärnan symboliserar Betlehemsstjärnan och stjärngossarna de tre stjärntydarna, det vill säga de tre vise männen.

Frågan om vad Betlehemstjärnan egentligen var för slags himlafenomen, har många astronomer ägnat sig åt att försöka besvara. Huvudsakligen har tre teorier diskuterats.

TRE TEORIER

Astronomiskt sett kan Betlehemsstjärnan ha varit en nova, en komet eller en så kallad planetkonjunktion. Nu för tiden är de flesta astronomer, som intresserar sig för fenomenet, skeptiska till nova - och kometteorin. Kometteorin förkastas för att kometer alltid förknippats med sjukdom och död, aldrig med en konung som i Nya testamentet. Betlehemsstjärnan tolkas ju som ett tecken på att stor glädje skall komma. Novateorin är heller inte aktuell längre eftersom novor inte ingick i den tidens astrologiska system. De var allt för ovanliga och tillfälliga himlakroppar för att kunna infogas i dåtidens astrologi. Den mest gångbara teorin är i stället uppfattningen att det skulle vara en planetkonjuktion som åstadkommit den stora, starkt lysande stjärnan över Betlehem.

EN PLANETKONJUKTION

En planetkonjunktion, i det här fallet mellan Jupiter och Saturnus, inträffar när två planeter befinner sig på ett sådant avstånd från varandra, att de verkar befinna sig på en rät linje och därför, ur mänsklig synvinkel, faller samman och ser ut som en stor planet. Under tiden för Jesu födelse befann sig Jupiter och Saturnus i dessa positioner.

STJÄRNAN INTE SÅ VIKTIG

Många nutida teologer tycker inte att frågan om Betlehemstjärnans vara eller icke vara är så viktig. Man är inte ens säker på att den någonsin funnits men tycker å andra sidan inte att det har någon stor betydelse för det budskap som Nya testamentet förkunnar. I stället tror man att författaren/na till Matteusevangeliet (faktiskt det enda evan-geliet som berättar om stjärnan) naturligtvis visste om astrologins betydelse i samhället, och för att ge förkunnelsen extra status infogade avsnittet om stjärnan. I den så kallade Midrash-traditionen var det mycket vanligt att använda sådant stoff för att skapa intresse för budskapet, men också för att knyta an till tidens föreställningar och myter.

MYTISK VÄRLDSBILD

Enligt Rudolf Bultmann, tysk teolog, är Nya testamentets världsbild mytisk. I världsbilden ingick föreställningar som t.ex. att världen består av tre våningar; underjord, jord och himmel. Vår världsbild i dag ser helt annorlunda ut. Det finns inte mycket, som vi har gemensamt med Nya testamentets syn på världen.
På Nya testamentets tid var religiösa och astrologiska föreställningar spridda i alla folklager och var oomtvistade. I dag betraktas astrologi inte som vetenskap. Till grund för vår världsbild i dag ligger i stället teorier, som baseras på empiri (experiment) och rationalitet (förnuft/bevis). Vi förväntar oss till exempel inte ingripanden från transcendenta makter (gudar).

Bultmann menade att den mytiska världsbilden är omöjlig att överta för de flesta moderna människor.

Det finns ett budskap i Nya testamentet, som människor kan ta till sig utan att för den skull behöva skaffa sig den världsbild man hade för 2000 år sedan i Palestina, poängterade han. De bibliska texternas storhet har inte med dåtidens världsbild att göra utan de berättar om vad det innebär att vara människa. Bultmann kallar detta för existensförståelse. För att komma åt denna visdom måste man därför tolka texterna så att de mytiska föreställningarna blir begripliga. Man kan till exempel fråga sig vad Nya testamentets författare menat med att Jesus gick på vattnet. Först då man tolkat texterna blir Kristi budskap till människorna tydligt, hävdade Bultmann, som också menar att Nya testamentet har ett budskap för människor med en modern världsbild.

FRÅGOR

1. Vad har adventsstjärnor med de tre vise männen att göra?

2. Redogör för de tre astronomiska teorierna, om betlehemsstjärnan.

3. a Hur ser vi i dag på astrologi? b. Brukar du läsa horoskop?