Yttrandefrihet

Den svensk-eritrianske journalisten Dawit Isaak fängslades i Erirea 2001. Han har varit fängslad sedan dess utan rättegång. När han fängslades arbetade han på en tidning i Eritrea. Han rapporterade om reformkrav framförda av en grupp inom landets ledning. Dawit Isaaks fall har uppmärksammats mycket i hela världen.

Peter Englund: Free Dawit Isaak

HETS MOT FOLKGRUPP

En doktorand vid Umeå universitet, bjöd vintern 1997 in en nazist att föreläsa om nazismen. Som ett resultat av detta blev hon  avstängd från sin tjänst som doktorand, samt dömd för medhjälp till hets mot folkgrupp. Föreläsaren dömdes för hets mot folkgrupp. Föreläsningen  orsakade en stormig debatt om yttrandefrihet i massmedia.

Åklagaren i målet menade att nazistföreläsningen innebar hets mot folkgrupp, vilket är förbjudet i svensk lag.  Försvaret hävdade att svensk lag ger tillåtelse att också hålla före-läsningar om nazism. Dom föll i juni 1998. Föreläsaren dömdes till en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Doktoranden dömdes för medhjälp till hets mot folkgrupp men fick en villkorlig dom (dagsböter).
En fråga som diskuterades av debattörer i massmedia var hur lagen om yttrandefrihet skulle tolkas. Kan till exempel yttrandet “jag är nationalsocialist“ tolkas som hets mot folkgrupp?  Eller innebär åtalet mot nazistföreläsaren en otillåten inskränk-ning av yttrandefriheten?

Motståndare till åtalet mot nazisten och doktoranden menade, att om förbud mot vissa typer av yttranden införs, kommer dessa yttranden att verka lockande för människor. Det är endast när ordet är helt fritt som det är möjligt att argumentera mot nazistiska åsikter, hävdade man. Man menade också, att en inskränkning av yttrandefriheten snart kan leda till en ny inskränkning, vilket i sin tur skulle kunna leda till att alla som har obekväma åsikter fängslas och åtalas.
De, som stödde åtalet, hävdade att absolut (oinskränkt) yttrandefrihet kommer att leda till att allt fler människor kränks och att nazismen tillåts breda ut sig allt  mer. Man menar därför att det skall vara olagligt att yttra sådant som till exempel “förintelsen har aldrig ägt rum“.

RUSHDIES DÖDSDOM HÄVD

1988 utkom boken “Satansverserna”. Författaren Salman Rushdie blev på grund av boken dömd till döden av Irans religiöse ledare ayatollah Khomeini. Rushdies “brott” var att han hädat islam. Hans bok brändes på bål av fundamentalistiska muslimer i hela världen. Man rasade över att han ifrågasatt Koranens ofelbarhet. Under tio år tvingades Salman Rushdie leva gömd, ständigt rädd för att bli mördad av fanatiska muslimer. 1998 fattade Englands och Irans regeringar beslut om att dödsdomen (fatwan) skulle hävas. Detta har medfört att författaren till Satansverserna i någon mån har kunnat återgå till ett normalt liv. Vissa muslimer menar dock att en dödsdom aldrig kan upphävas.

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN

I Sverige skyddas yttranden i tryckt skrift av Tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag. Den finns till för att skydda och värna det fria ordet/meningsutbytet. Tryckfrihetsförordningen skall bland annat förhindra att statsmakten gör ingripanden mot personer, som har kontroversiella åsikter. Förhandsgranskning av tryckta skrifter är förbjuden. Det finns också exempel i Tryckfrihetsförordningen på sådant, som man inte får yttra i tryckt skrift. Exempelvis är det inte tillåtet att avslöja försvarshemligheter, utöva hets mot folkgrupp, förtala någon eller bryta mot sekretesslagen. Detta räknas som brott enligt Tryckfrihetsförordningen. I sådana fall kan medborgaren komma att åtalas av JK (justitiekanslern).

YGL - YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN

Yttrandefrihetsgrundlagen finns till för att skydda yttrandefriheten i andra medier än tryckt skrift, t.ex. film, radio och TV. Undantaget från detta skydd är bl a direktsändningar, då programmets ansvarige inte kan ställas till svars för det sagda. Yttranden, som är förbjudna enligt Tryckfrihetsförordningen, är inte tillåtna heller i radio, TV eller film o.dyl. Dessutom är det brottsligt, enligt YGL, att visa bilder som “...närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att framställningen sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.” (YGL, kap. 5: 1)

Förhandsgranskning och censur av film, som skall visas för allmänheten, är tillåten och utförs av Statens Biografbyrå. Förhandsgranskningen gäller dock enbart biograffilm. Om distributören vill ha videofilm eller annan film granskad av Biografbyårån, måste detta ske på eget initiativ. Statens Biografbyrå granskar också filmer som konfiskerats av JK. Granskningsnämnden för radio och TV är en annan myndighet som granskar radio- och TV-sändningar, dock i efterhand.

”TF och YGL måste värnas”

 

FRÅGOR

Motivera dina svar
1.a. Anser du att det är det viktigt att framföra sina åsikter?
1.b. Är det alltid lämpligt att säga sin mening?

2. Anser Du att yttrandefriheten ytterligare bör begränsas?

3.a. På vissa arbetsplatser finns så kallade lojalitetsparagrafer inskrivna i anställningskontrakten. Det innebär att den anställde under alla omständigheter måste vara lojal med sin arbetsgivare. Vad tycker du om det?     b. Vad kan det få för konsekvenser om yttrandefriheten begränsas på det här sättet?

4. Vad tror du att det beror på att vissa människor vågar vara kritiska, trots att det kan leda till stort obehag för dem?
5.a. Anser du att det är vanligt att människor vågar stå för sina åsikter? b. Vågar du stå för dina åsikter? Ge exempel på situationer när du brukar stå för dina åsikter.

6. Vad säger Tryckfrihetsförordningen om yttrandefrihet?

7. Tycker du att man i skrift kan skämta om en person som Hitler?

8. Anser du att rörelser, som uppfattas som ett hot mot andra människor, skall förbjudas? T.ex. nynazismen.

9. Vad innebär YGL?

10. Bör vi ha filmcensur?