Hinduismen

 

 

HINDU - INDIER

En hindu är en indier. Ordet kommer från floden Indus. Hinduismen är en kultur, ett sätt att leva. Ca. år 3000 f.Kr. fanns i Indien en högt stående kultur. Man brukar kalla den Indus-kulturen. Ca.1500 f.Kr. förstördes denna kultur av ett indoeuropeiskt folk, vars språk var släkt med de europeiska språken.

Vedaskrifterna berättar om dessa ariska invandrare och deras religion. Veda betyder vetande och har tillkommit mellan år 1500 och 800 f.K.r.

UPANISHADERNA

Upanishaderna betyder “slutet på Veda“ och handlar om Atman, Brahman och Samsara.

Atman

Atman är individens personlighet, själen. Allt levande har en själ. När individen dör ingår själen i en ny varelse.

Karman

Karman, gärningarna, binder människan vid tillvaron. Den nuvarande existensformen beror på gärningarna i föregående existens. Vad man sår får man skörda.

Samsara

Samsara är återfödelsens kretslopp. Befrielse från kretsloppet, eller återfödelsen, är målet för individen. Med reinkarnationsläran menar man läran om tron på återfödelse.

Brahman

Den enskilda individen utplånas när Atman uppgår i Brahman, som är världssjälen, det gudomliga. Det är som när en vattendroppe faller i Oceanen. Själen finns då ej längre som enskild individ. För att Atman skall kunna uppgå i Brahman måste man inse den egna själens identitet med Brahman.

Maya

Den verklighet, som människan upplever med sina sinnen, är inte den sanna verkligheten. Sinnenas värld är en illusion, maya, som döljer den sanna verkligheten, som man skall sträva efter.

YOGA

Yoga är den kroppsliga och själsliga disciplin man underkastar sig då man vill uppnå förening med Brahman. Olika kroppsställningar och andningstekniker är hjälpmedel för att uppnå föreningen.

MEDITATION

Meditation, från latinets “tänka på“, är en annan mycket gammal metod att få kontakt med Gud. Hinduen sitter i rätt meditation och upprepar symbolen för Gud, OM (aum), för att nå insikten om den egna själens identitet med det gudomliga. 

BHAGAVAD GITA

Mycket stor roll spelar Bhagavad Gita (Herrens sång). Bhagavad Gita ingår i eposet (lång berättande dikt) Mahabharata. Den handlar om Gud, som uppenbarar sig som Krishna. Kärleken till Gud är viktig, utan tanke på belöning, säger Bhagavad Gita.

KASTER

Människorna i Indien tillhör olika kaster, d.v.s. sociala grupper. I vilken kast man befinner sig beror på hur man levat i tidigare liv. Gärningarna skapar existensen.

Ursprungligen fanns fyra kaster:

1. brahmanerna,    

2. krigarna,

3. hantverkare, bönder och köpmän,   

4. tjänarna, arbetarna.

Varje kast har sina speciella regler att följa. Om man bryter mot sin kasts regler kan man ställas utanför kastsamhället. Man blir då kastlös och tillhör samhällets underklass.
Kastväsendet är officiellt avskaffat, men det fungerar fortfarande i Indien i dag, speciellt på landsbygden. Även en kastlös kan väljas in i parlamentet.
I dag finns flera tusen kaster, huvudsakligen bestämda av yrket.

DEN HELIGA KON

Kon är helig. På samma sätt som vi inte äter upp våra hundar äter inte indiern upp sina kor. Kon symboliserar modern, som är grunden för livet. Kon ger mjölkprodukter, spillning, som man torkar och eldar med eller använder som byggnadsmaterial, gödsel för åkrarna, och den producerar kalvar (oxar) som kan användas som dragdjur. Ko-urin är desinficerande och används som sådant medel.

DEN FOLKLIGA HINDUISMEN

Den folkliga hinduismen har många gudar och tempel för olika ändamål i livet. De viktigaste gudarna är Shiva och Vishnu.

Shiva

Fallossymbolen i templet står för fruktsamhet. Man smörjer den med smör och hänger blommor på den. Shiva står för livet, skaparkraften.

Vishnu

Är den gode uppehållaren, den gudomliga kärlekens symbol. Han är gift med gudinnan Lakshmi, symbol för skönheten och lyckan. Vishnu har många uppenbarelseformer. En sådan mänsklig form är Krishna.

Krishna

I Bhagavad Gita  förekommer Krishna som den åttonde inkarnationen (uppenbarelseformen) av Vishnu. Döden förstör inte livet, säger Krishna, och människan måste följa sin kastplikt och älska Gud. Så kan man nå frälsning (moksha).

Moksha

Moksha innebär att man är av med bandet till den materiella världen. Borta är sorg och förgängelse.

HARE KRISHNA

Hare Krishnarörelsen tillber Krishna under dans och musik. Vid meditationen använder man de heliga orden (mantras). Man använder inga stimulantia (kaffe,the,alkohol) och man äter vegetariskt. Rörelsen finns i hela världen. 

Läs mer om Hare Krishna.

MAHATMA GANDHI

Mahatma Gandhi (1869-1948) är känd för att han kämpade för Indiens frihet från engelsk överhöghet med icke-våldsprincipen. Han läste ur Bibeln, Koranen och de hinduiska heliga texterna och talade om frid och försoning. Han solidariserade sig med de kastlösa och arbetade för att de skulle få fulla medborgerliga rättigheter.

JAINISMEN

En mycket gammal religiös riktning i Indien är jainismen. Jainaerna vill skydda allt levande. Därför kan man inte ägna sig åt yrken som jordbrukare och slaktare t.ex. Detta på grund av tron på att allt har en levande själ, som återföds. De är stränga vegetarianer, som bör leva asketiskt och anstränger sig att ej av misstag döda något levande, t,ex. en insekt.

GUDSBILDER

Som vi har sett finns det olika svar i Indien på frågan om vad Gud är.

Monoteism

Tron att det bara finns en gud.

Polyteism

Tron att det finns många gudar.

Panteism

Tron att det gudomliga genomsyrar hela tillvaron. “Gud finns i allt“.

FRI FRÅN ÅTERFÖDELSE

För att en hindu skall nå sitt mål att slippa återfödas är ett rätt liv viktigt. Man skall följa de levnadsregler som hör till kasten. Man skall göra sin dharma, sin kastplikt.

Levnadsregler

Dessutom finns allmänna levnadsregler:

Man skall inte skada något levande.

Man skall inte ljuga.

Man skall inte stjäla.

Man skall vara givmild.

Man skall inte leva okyskt.

Ett rätt liv innebär inte bara uppoffringar. En hindu skall också sträva efter att uppnå materiell och sexuell lycka. I den hinduiska tron förekommer också tron på himlar och helveten som mellanstationer inför nya återfödelser.

TVÅ SLAGS INDIEN

Av Indiens en miljard invånare lever större delen på landsbygden. Indien gör anspråk på att vara en av världens ledande nationer inom informationstekniken samtidigt som befolkningen på landsbygden i de flesta fall lever utan ström och elektricitet. Nu planeras en satsning på landsbygden. Man skall bygga vägar, skolor och förbättra tillgången till vatten och sjukvård.

HINDUISKA HÖGTIDER

De hinduiska högtiderna är oftast förknippade med årstidernas växlingar.

Holi är tillägnad Krishna. Den är ursprungligen en fruktbarhetsceremoni.

Divali har anknytning till Lakshmi, lyckans gudinna.

Pilgrimsfärder, då hundratusentals människor deltar, förekommer i samband med högtider. De viktigaste målen för pilgrimsfärderna är Varanasi och Allahabad.

När Maha Kumbh Mela-högtiden firades i januari år 2001 fylldes stränderna vid Ganges. Omkring 20 miljoner människor deltog!

Den hinduiska kulten är individualistisk. Man hedrar gudarna genom att läsa heliga texter, lägga fram blommor och frukter. Detta sker i hemmen eller i de mycket rikt smyckade templen. Gudarna sköts noga om (t.ex. tvättas och kläs på) och förs i processioner.

Hinduerna använder sig mycket av astrologi och magi.

Olika trosformer lever sida vid sida i Indien. Vivekanda (religiös auktoritet och lärare d.1903): ”För hinduen är alla religioner, från den lägsta fetischtillbedjan till den högsta dyrkan av enheten, människosjälens försök att fatta och förstå det obegränsade.”

FRÅGOR

1. Vad kallas den äldsta hinduiska litteraturen och vad betyder detta ord?

2. Vad är  atman?

3. Vad är samsara?

4. Vad menas med reinkarnation?

5.Vilket förhållande råder mellan atman och brahman?

6. Följande säger en fader till sin son dagen efter det att sonen lagt salt i vatten: Inte ens i denna kropp märker du det vardande och dock finns det. Detta fina är alltets väsen. Det är det verkliga, det är själen, det är du.“ ( Ur Upanishaderna) Förklara liknelsen.

7. Vad är karma?

8. Vad är maya?

9. Vad är OM?

10. Vad är yoga och vad är syftet med yoga?

11. Vad vill hinduen uppnå med sin meditation?

12. Ge exempel på hur kasten fungerar i praktiken.

13. Nämn en viktig tanke i Bhagavad Ghita.

14. Vilken betydelse har kon för hinduen?

15. Vad är ett mantra?

16. Vem var Mahatma Gandhi?

17. Varför kan inte jainaerna odla grönsaker?

18. Vad menas med a) polyteism b) monoteism c) panteism?

19. Vilka levnadsregler bör en hindu följa?

20. Vad anser Du om hinduismen som religion? Finns det några tankar som tilltalar Dig?

21. Gör en jämförelse mellan kristendom och hinduism. a. Vad är gemensamma tankar i religionerna? b. Vad skiljer de båda religionerna åt i synen på vad Gud är?

22. Gör en jämförelse mellan buddhism och hinduism. a) Vad är gemensamma tankar? b) Vilka tankar skiljer de båda religionerna åt?

23. Tag reda på mer fakta om jainismen (jinismen).