Islam

INLEDNING

Islam betyder fred, frid, underkastelse. Den som underkastar sig Allah, Islams namn på Gud, är muslim.

Människan är beroende av Allah nåd, barmhärtighet och rätt tro och goda handlingar är förutsättningen för Allahs förlåtelse.

De flesta muslimerna i dag lever i Afrika och Asien. Med invandringen till Europa har antalet muslimer där ökat.

KORANEN

Allahs ord är bevarade i Koranen. Ordet koran betyder läsning. Koranen förmedlades till Muhammed av ängeln Gabriel. Muhammed föddes troligen år 571 i Mekka i Arabien. Muslimerna anser att Koranen är en kopia av en himmelsk Koran. Koranen anses vara bokstavligt sann. Den är indelad i 114 suror (kapitel). De längsta surorna kommer först, de kortaste sist. Koranen dikterades av Muhammed mellan 610 och 633 e.Kr. Den är giltig i alla tider och för alla delar av mänskligt liv.

MUHAMMED-SUNNA-SHARIA

Profetens sunna, hur han levde och vad han sade, har sammanställts till hadither. På Koranen och hadith bygger de muslimska lagarna, sharia. Sharia talar om vad som gäller i olika situationer i livet.

Muhammed tillbeds inte. Han är den siste profeten. Han följde Allahs lära och är ett exempel för andra människor. Muhammeds hadith eller sunnah, alltså vad han gjorde och sa, och Koranen, är vad en muslim bör följa. Att lyda Profeten är obligatoriskt.

I vissa muslimska stater, som är fundamentalistiska, ser man Koranen som ofelbar, och man använder sig av Koranens lagar i samhället, t.ex. i Iran och Pakistan. Här förekommer straff som stympning och stening.

Muslimer skall ej dricka alkoholhaltiga drycker. Två iranier dömdes år 2012 till döden efter att ha druckit sprit. (nyhetsbyrån Isna)SvD.

I talibanernas Afghanistan har personer, som konverterat till kristendom eller judendom, till döden. Detta har även hänt i Saudiarabien. (SvD 2012, Amnesty)

Enligt Amnesty har hundratals fångar dömts till döden, ofta i brott , som har med knark att göra. Dödsstraff kan utdömas för knarkbrott, kidnappning och våldtäkt.

I mellanöstern har antalet avrättningar ökat med 50% (2011). Det gäller länderna Iran, Irak, Saudiarabien och Jemen. (Amnesty)

 

 

MUSLIMERNAS STORA INSATS

Under medeltiden gjorde muslimerna en insats av stor betydelse. Man översatte grekisk och romersk litteratur, som därmed bevarades åt eftervärlden när romarriket gick under. Muslimernas kultur utvecklades i takt med det materiella välståndet. Araberna gjorde stora vetenskapliga insatser inom matematik, astronomi, läkarvetenskap och geografi.

ISLAMS FEM GRUNDPELARE

Trosbekännelsen, Shahadah

"Ash-hado al-la ilaha illa-Allah wa ash-hado anna Muhammadan rasolo-Allah"

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att Muhammed är Allah sändebud.” Att uppriktigt yttra detta är det enda som krävs för att bli muslim.

Allah är en. Han är skapare, han är barmhärtig, och allsmäktig. “Allahu akbar!” (Gud är stor!)

La ilaha illa-l-lah!” (Det finns ingen gud utom Gud!)

Bönen, Salah Fem gånger om dagen skall en muslim vända sig mot Mekka i bön, var man än befinner sig. Bönen är en direkt länk till Allah. På fredagar bör bönen ske i en moské, islams kyrkobyggnad. Då läses ur Koranen och en kort predikan hålles. Knäfallet mot marken i bönen visar människans beroende av Gud.

En moské har inga bilder, istället har man mönsterslingor eller texter ur Koranen som väggprydnad.

Allmosan, Zakah Många muslimska länder har allmosan istället för att införa sociala reformer. Genom allmosan gör man bot för synder orsakade av själviskhet. Zakah, ordagrannt, rening, är den obligatoriska hjälpen till behövande. Den omfattar 2,5 % av det kapital man har utöver sina grundläggande behov

Fastan, Siyam Ramadan är fastemånaden. Då får man inte äta, dricka eller ha sexuellt umgänge från solens uppgång till dess nedgång. Mer tid skall ägnas åt Koranstudium. Gamla och sjuka, barn och gravida och ammande kvinnor behöver ej fasta. Bryter man fastan tar man igen dessa dagar senare eller ger behövande mat. Under fastan är man mer noga med Koranstudium och välgörenhet.

Fastan avslutas med en festhögtid med bjudningar och presenter.

Ramadan, iftar och mingel

 

Vallfärden, hadj Minst en gång i livet bör muslimen vallfärda till Mekka. Miljontals människor besöker Mekka under vallfärdsmånaden. I vita kläder vandrar man runt templet Kaba och kysser den svarta stenen. En del andra heliga platser besökes också. T.ex. den källa där Ismaels mor tjänstekvinnan Hagar drack vatten när hon tvingats lämna Abraham, som var far till sonen Ismael. (Abraham är en viktig person både för judar och muslimer. Judarnas släktskap med Abraham går genom dennes son Isak, som han fick med Sara.) . Profeten Ibrahim, (Abraham i Gamla testamentet i Bibeln) byggde Kabah, det första huset för tillbedjan av Allah, med hjälp av sonen Ismael. Mot Kabah vänder sig alla världens muslimer i bön. Pilgrimsfärden är en plikt för alla som är friska och har ekonomiska möjligheter att genomföra resan. I Mecka har alla enkla kläder. Inga skillnader människor emellan skall märkas. Alla är lika inför Allah.

Till sist besöker man Muhammeds grav i Medina.

OMSKÄRELSE, ALKOHOL OCH SLAKT

Muslimska män är omskurna eftersom Abraham fick befallningen av Gud att låta omskära sin släkt. Kvinnlig omskärelse sker i många muslimska områden, men den har vagt stöd i haditherna. Det är förbjudet att dricka alkoholhaltiga drycker. Slakt sker efter bestämda regler. Djurets huvud är vid slakten (skäktning) vänt mot Mecka. Det är förbjudet att äta svinkött och blodmat.

HIMMEL OCH HELVETE

Muslimer accepterar ej den kristna läran om treenigheten. Man anser att treenigheten är ett uttryck för polyteism (tro på flera gudar). Muslimer tror på en kroppslig uppståndelse. Man tror också på en domens dag. Man blir dömd efter sina gärningar. De rätttrogna kommer till paradiset och de otrogna till helvetet. Martyrer, som har dött för Allah, kommer direkt till paradiset.

RÄNTEFÖRBUD

För muslimer gäller ränteförbud.  Man får ej betala eller tjäna pengar på ränta. När en islamisk bank lånar ut pengar delas vinst och förlust med kunden.

BEGRAVNING

Den döde skall helst begravas inom tjugofyra timmar efter dödsfallet. Den döde skall ligga på sidan och ha huvudet vänt mot Mecka.

ISLAMISK KALENDER

Årets gudstjänster styrs efter månåret, och eftersom ett månår är kortare än ett solår så sker en förskjutning av t.ex. ramadan, fastemånaden.

INGA PRÄSTER

'Islam har inga präster eller medlare mellan Allah och människan, men man har jurister och teologer, som tolkar lagen. Dessa har ett stort inflytande.

MAJORITETEN ÄR SUNNITER

Majoriteten av muslimerna är sunniter. Man anser att Koranen ger den slutgiltiga uppenbarelsen av Allah. Muhammed ses som den siste av profeterna.

Se trosbekännelsen

SHIA

Shiasekterna inom islam väntar på en gudomlig ledare, imam, som skall komma och införa gudsriket på jorden. Shiat Ali betyder Alis parti. Ali var Muhammeds kusin. Ali och alla imamer efter honom ansågs bäst kunna tolka läran. Shiiterna väntar på den tolfte imamens (al-Mahdi) återkomst. Då skapas den riktiga gudsstaten.

Ca 10 % av alla muslimer är shiiter,Shiát Ali,dvs Alis anhängare. Man menar att Allah sagt till Muhammed att Ali ibnAbiTalib skulle vara Muhammeds efterträdare

FUNDAMENTALISM

Fundamentalistiska muslimer i skilda muslimska länder menar att de leder en religiös väckelse. All västerländsk omoral skall bort och sharia skall införas. Fundamentalismen har vuxit upp ur fattigdom och förtryck. Det finns muslimska fundamentalistiska församlingar i många muslimska stater.

Fundamentalister lite varstans i världen har offrat sina liv som levande bomber för Allahs skull.  JIHAD är det heliga kriget för Allah.

Människor i fundamentalistiska regioner får halsarna avskurna om de anklagats för mord, tjuvar får händerna avskurna och män och kvinnor piskas offentligt.

 

 

HEDERSMORD

Antalet hedersmord ökar i Pakistan. År 2011 dödades ca 940 kvinnor enligt Pakistans kommission för mänskliga rättigheter. Gärningsmännen varvar pappor eller bröder. Flera av kvinnorna hade dessutom uttsats för gruppvåldtäkt innan de mördades. Många åklagare utreder inte fallen eftersom man ser brotten som familjeangelägenheter. (TT, 2012) Kvinnomisshandel.

MUSLIMSK SEKT

En muslimsk sekt har upptäckts i staden Kazan, Tatarstan. Under en moskébyggnad upptäcktes ett flertal våningar nere i marken med många rum. I huset bodde ca 70 personer,men endast ett fåtal av dem fick vistas ovan jord. Några medlemmar ställs inför rätta för barnmisshandel. De 27 barnen mellan 1och 17 skall nu få se dagsljus och besöka läkare.

En äldre man är sektledare och kallar sig profet, vilket inte är lämpligt i Tatarstan där hälften av invånarna är sunnimuslimer. Sunniterna anser att det finns ingen annan profet än Muhammed.

Sekten kallar sig muammin (troende). (AP,2012) Herald Sun

OM ARVSKIFTE

Manlig arvinge skall ha lika mycket som två kvinnliga. Sura 4:7

SUFISMEN

Sufismen är mystiken inom islam. Kärleken till, och uppgåendet i Gud är målet. Många stora diktare har funnits bland sufierna, speciellt i Persien. De första sufierna bar en grov yllemantel, suf. Därav namnet.

ALLAH SURA 1

I Guds, den Barmhärtige Förbarmarens namn!

Lov och pris hör Gud, all världens Herre, till, den Barmhärtige Förbarmaren, Domedagens Konung!

Dig dyrkar vi, och dig anropar vi om hjälp! Led oss på den rätta vägen, deras väg, vilka du bevisat nåd, vilka ej drabbats av vrede och som ej gå vilse!

FROMHET SURA 2:177

Fromheten består ej däri, att ni vänder era ansikten mot östan eller västan, utan fromheten finns hos dem som tror på Gud, på den yttersta dagen, på änglarna, skriften och profeterna och bortger sin egendom, hur kär de än hålla den, åt sina anförvanter, åt faderlösa, vägfarande, fattiga och tiggare och för slavars frigivande samt förrättar bönen, ger allmosan och uppfyller sitt avtal, då de ingått avtal, de tåliga i sorgen, motgången och nödens tid; det är dessa som är de gudfruktiga.“

ALLAH SURA 57:1-4

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Allt som finns i himlarna och på jorden lovprisar Allah, och han är den Mäktige, den Vise. Hans är himlarnas och jordens Konungarike; Han ger liv och orsakar död, och han har makt över allting. Han är den Förste och den Siste och den Uppenbare och den Fördolde och Han har full kännedom om allting.

KVINNORS KLÄDSEL SURA 33:59

”O Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar och till (alla) troende kvinnor, att de skall svepa sig i sina mantlar ( när de befinner sig utanför hemmet) ; därigenom kan de lättare igenkännas ( som ärbara kvinnor ) och undgår att ofredas. Men Gud är förlåtelsens Gud, den Barmhärtige.”

ANDRA SUROR

Sura 2: Ränta, vallfärd, Ramadan och bön. Sura 5: Förnekande av Kristus som Guds son och av treenigheten. Förbjuden och tillåten föda. Sura 56 och 81: Dom, paradis och helvete.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättigheter gäller inte enbart inom muslimska stater. De gäller mänskligheten som helhet. Inte heller under krig är det tillåtet att förtrycka gamla, sjuka, sårade barn eller kvinnor.

Det är en plikt att tillåta utbildning åt flickor.

FRÅGOR TILL TEXTEN

1. Vad betyder ordet islam?

2. Var finns originalet till Koranen?

3. Vad är sharia?

4. a. Vilka är islams pelare? b. Vad är innebörden i pelarna?

5. Hurdan är Allah? (Se surorna till texten.)

6. Vad händer efter döden?

7. Nämn något kännetecknande för sunniter, shiiter och sufier?

8. Vad kännetecknar fundamentalismen i många länder i dag?

9. Vad är en sura?

10. Ge exempel på muslimska levnadsregler?

11. Vad är sunna?

12. Vilken syn har muslimerna på treenigheten?

13. Vilka kommer till paradiset, enligt islam?

14. Vilken betydelse har islam haft för vår kännedom om grekisk och romersk litteratur?

UPPGIFTER

15. Tag reda på fakta om Muhammeds liv och hans betydelse för islam.

16. Gör en jämförelse mellan islams och Gamla Testamentets gudsbild.

17. Hur skiljer sig islams gudsbild från Nya Testamentets?

18. Tag reda på mer fakta om sufismen.

19. Tag reda på fakta om sunniter och shiiter. Vad är den främsta olikheten riktningarna emellan?

20. Vilka var Ismael och Hagar samt Isak och Sara? Se Bibeln och Koranen samt Judendomen