Kristendomen - kristen tro

 

 

BIBELN

Bibeln, indelad i Nya och Gamla testamentet, är den bok, som är grunden till den kristna tron. Den ses som en helig skrift. På grekiska biblia, böcker. Att vara kristen innebär att man vill följa Jesus.

Kristendomen är världens största religion, men den är uppdelad i ett stort antal samfund, som ofta samarbetar t.ex. katoliker, reformerta och lutherska kyrkor.

KRISTENDOMENS GUDSBILD

I kristen tro ser man Gud som Skaparen: “ I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.“( 1Mos.1 ) LÄNK
Under fångenskapen i Babylonien under 500-talet f.K.r skrev judarna ner berättelsen om hur Gud skapade världen.
Gud ses också som Kärleken, den som ständigt skapar nytt liv. Motsatsen till kärleken är det onda. Varför det onda finns vet vi inte.

KRISTENDOMEN OCH DET ONDA

Det onda förstör, bryter ner, det skapade. Det onda kan vara naturkatastrofer, sjukdomar död och onda handlingar. Människans onda handlingar får onda följder. T.ex. om vi förgiftar naturen kommer giftet in i näringskedjan. När människan bryter mot något av de tio buden begår hon ett brott mot sin medmänniska. LÄNK ( 2 Mos. 20:1-17)

SYND OCH NÅD

Det onda brukar man, i förhållande till Gud, kalla synd. Människan blir förlåten av Gud av nåd. Nåd heter på latin gratia, vårt gratis. Nåden ges gratis, dvs. utan att man betalar något. Nåd är en juridisk term. Människan är, enligt kristendomen, älskad av Gud sådan hon är, med alla sina brister. Inför Gud är alla skyldiga, (syndiga) men får nåd. Man brukar säga att Jesus genom sin död på korset är världens frälsare.

INKARNATIONEN

Gud blev människa i Jesus. Detta kallas inkarnationen. Inkarnationen visar att Gud är med människan på jorden. Jesus föddes i Betlehem i Palestina för ungefär 2000 år sedan. (Luk. 2:1-21 ). Judarna väntade på Messias, som skulle skapa ett rike av rätt och rättfärdighet. Messias betyder den smorde. (Kungarna på Gamla testamentets tid smordes till konungar.) För dem, som följde Jesus, var han Messias. Jesus talade om himmelriket, botade sjuka, gick på vattnet, mångdubblade mat och identifierade sig med Gud : han förlät synder. Genom att göra gott mot medmänniskan tjänade man Gud, hävdade han. ( Matt. 25:40 ).

Många människor följde Jesus och lyssnade till hans budskap om kärleken till Gud och medmänniskan och hans närmaste var de tolv lärjungarna. LÄNK

Den romerska ockuppationsmakten dömde Jesus till döden för att vara en politisk upprorsledare. De judiska ledarna hade redan dömt Jesus till döden för att han hade sagt sig vara Messias. Jesus korsfästes på Golgata (huvudskalleplats) och dog. LÄNK

Enligt kristen tro uppstod Jesus efter tre dagar. Han fanns inte längre kvar i den grav där han hade blivit lagd. ( Matt.27:1-66, Matt. 28:1-15). Jesus visade sig också efter sin död och detta fick en avgörande betydelse för tron på Jesus som Messias. Genom segern över döden visade Jesus vem han var.

Enligt kristen tro är Gud verksam genom den uppståndne Jesus och finns fortsatt på jorden genom den heliga Ande. LÄNK

PAULUS-APOSTEL

Ordet apostel betyder sändebud. Jesu lärjungar kallades apostlar liksom Paulus. Paulus hade först förföljt de krisna, men efter en syn blev han en av de främsta personerna inom kristendomen. Saul-Paulus på väg till Damaskus. Aposteln Paulus förde ut det glada budskapet om Guds nåd, dvs. evangeliet, i Medelhavsvärlden. Han skrev brev till församlingar, som han hade bildat, t.ex. i Rom och Korint. (Apg.9 1-25, 1 Kor.13, Rom.3:20-24) Stora delar av innehållet i Nya Testamentet är skrivet av Paulus. Paulus dog martyrdöden i Rom.

DE FÖRSTA KRISTNA-MARTYRER

Det kristna budskapet riktade sig till alla folk. Kyrkan var en gemenskap, som omfattade hela skapelsen. I början hade man inte speciella gudstjänster eller ritualer utan man träffades och åt tillsammans, samtalade och läste upp meddelanden från apostlarna. De kristna utsattes tidvis för svåra förföljelser eftersom de vägrade bekänna den romerske kejsaren som Gud. Många dog för sin övertygelse. De blev martyrer (vittnen).

Men kristendomen spreds och år 381 blev kristendomen den religion, som alla i riket skulle tillhöra, enligt ett kejserligt beslut.

KRISTENDOMEN SPRIDS-KLOSTER

Lärjungen Petrus hade dött martyrdöden i Rom och alla biskopar i Rom ses som efterträdare till Petrus. De har titeln påve (fader).( Matt.16:18-19 )
En hierarki av präster växte fram. I spetsen stod påven. Och kyrkan kom allt eftersom århundradena gick att bli spridd över hela Europa. Kloster upprättades. Dessa blev kulturella och sociala centra. Efter Benedikt av Nursia (500-talet) har de västeuropeiska katolska klostren sina regler om fattigdom, kyskhet och lydnad.

KYRKAN EN MAKTFAKTOR

Kyrkan blev snart en maktfaktor i Europa. Man tävlade om makten med Europas furstar. Kyrkan blev mycket rik. Många biskopar och påvar levde som kungar.
Tiggarordnarna (1200-talet) inom kyrkan, franciskaner och dominikaner, vände sig mot kyrkans stora politiska och ekonomiska makt. De gav sig ut på vandring och predikade i hela Europa.

SKÄRSELDEN - AVLAT

Avlat innebar att en person slapp den botgöring, som han hade blivit ålagd att göra sedan han ångrat och biktat sina synder. Från mitten av 1300-talet utfärdade påven avlatsbrev mot särskild taxa. Syndaförlåtelse kunde köpas för pengar. Genom breven lindrades straffen i skärselden. Även för redan avlidna kunde man köpa avlatsbrev. Donationer till kyrkan ökade också för att förkorta tiden i skärselden. Pengarna gick till Rom bl.a. för att bygga Peterskyrkan.
Kyrkans ekonomiska anspråk och påvens rikt flödande inkomster började så småningom allt mer att ifrågasättas.

REFORMATIONEN -MARTIN LUTHER

Martin Luther (1483-1546), tysk präst, ansåg att påvens maktställning inte hade något stöd i bibeln. Han förklarade att “på påvetronen sitter Satan!“
Luther ansåg också att katolska kyrkans transsubstantiationslära (att bröd och vin i nattvarden förvandlas till Jesu kött och blod) var felaktig.

martin Luther länk

LUTHERS TEOLOGI

Luther sade att “goda gärningar gör ingen människa god, men en god människa gör goda gärningar”. Goda handlingar gjorde man för att vara sin medmänniska till tjänst, inte för att få ett bättre liv efter detta. Han menade också att en munk eller nunna inte lever ett “bättre“ liv. Alla människor står lika nära Gud. Detta kallade han allmänt prästadöme. Luther förklarades så småningom fredlös. Han skulle gripas och fängslas. Han fick då stöd av vissa makthavare, särskilt av furstarna i norra och västra Tyskland.
Luther fortsatte sitt arbete för en förändring av kyrkan till sin död. Hans agerande kom att leda till en splittring av kyrkan. I de områden av Europa, som antog Luthers läror skulle gudstjänsterna nu äga rum på folkspråken och ej på latin som tidigare. Kyrkan skulle kallas evangelisk. Klosterlivet upphörde liksom helgon- och relikdyrkan. Kyrkans yttre organisation var mänsklig och inte identisk med den sanna kyrkan. Den sanna kyrkan är osynlig ansåg Luther.

De enda sakramenten var nu dop och nattvard.

Olaus Petri gjorde Luthers tankar kända i Sverige och Gustav Vasa gjorde sig till kyrkans herre istället för påven. År 1541 utkom Gustav Vasas bibel på svenska.
Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka.

martin luthers teologi länk

CALVIN-REFORMERTA KYRKAN

Fransmannen Jean Calvin grundade den reformerta kyrkan. Han hade anslutit sig till Luthers tankar. Hans teologi var dock olik Luthers i flera avseenden. En central tanke hos Calvin var predestinationstanken,enligt vilken varje människas öde är förutbestämt, antingen till förtappelse eller till evig salighet i himlen.

LUTHERSK ORTODOXI-VERBALINSPIRATIONEN

Den period, som följer efter reformationen i de lutherska länderna kallas ortodoxin. Det grekiska ordet orthodoxia betyder renlärighet. Man fastslog vad som var den sanna kristna läran. En lära om verbalinspirationen utformades. Man menade att bibeln var Guds ofelbara ord till människorna. Gud hade genom sin ande meddelat bibelns författare ord för ord vad de skulle skriva. Statsmakterna stödde läran eftersom enighet i religionen var viktigt för ett land. De enväldiga kungarna sågs som Guds ställföreträdare på jorden.


PIETISMEN

Pietismen började uppträda under 1600-talet i Tyskland, som en reaktion mot ortodoxin. Pietism kommer från latinets pietas och betyder fromhet. Kännetecknet på en rätt kristen var att han hade genomgått en omvändelse och blivit en sann kristen. Efter omvändelsen följde ett nytt liv, där man borde avstå från världen och dess nöjen. Tillsammans med andra omvända hade man andakter och bibelstudier.

VÄCKELSERÖRELSER

Under 1800-talet uppstod väckelserörelser. Kristendomen skulle visa sig i personlig fromhet. Man skulle t.ex. avstå från dans, kortspel och alkohol. Den “väckta“ gruppen var den sanna kyrkan. Detta visade man genom kyrkobesök och nattvardsgång.
Baptismen har funnits i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Först skall en människa komma till tro, därefter skall hon döpa sig.

Pingströrelsen uppkom i början av 1900-talet och har en baptistisk dopsyn. Här förekommer t.ex. botande genom handpåläggning och tungotal.
Frälsningsarmén började sin verksamhet i Sverige på 1880-talet och har givit mycket andlig och materiell hjälp till samhällets fattiga. De har än i dag en stor social verksamhet.

Svenska kyrkan i dag.

ANGLIKANSKA KYRKAN

Den engelska kyrkan (den anglikanska), innehåller såväl katolska som calvinska och lutherska tankar. Man har behållit skrudar, processioner och korgossar och bibelläsningen har stort utrymme. Kyrkan leds av biskopar. Ärkebiskopen av Canterbury är den främste. I gudstjänsten följer man the Common prayer book.

ORTODOXA KYRKAN

Orthos är grekiska och betyder rätt, riktig. Doxa betyder mening, lära. Ortodoxa nationalkyrkor dominerar i Östeuropa. Den ryska är störst. Kyrkorna leds av biskopar, av vilka några kallas patriarker.

Trosbekännelsen är ungefär densamma som i övriga stora kristna kyrkor.  Sakramenten är sju. Vid dopet sänks barnet ned i dopvattnet. Konfirmationen sker direkt efter dopet . De små barnen mottar endast vinet.

Biskopen är ogift, men prästerna kan vara gifta.  Kyrkan betonar framför allt Jesu uppståndelse och den högtidligaste gudstjänsten firas på påsknatten. Kören sjunger: ”Kristus är uppstånden.” Församlingen svarar: ”Sannerligen uppstånden.”
I kyrkorummet avskiljs altaret från församlingen genom en bildvägg (ikonostas). På denna finns bilder ( ikoner) av Jesus, Maria, apostlarna och helgon. Gudstjänsten är ett drama med processioner, textläsning och sång. Församlingen står under gudstjänsten.

Den ortodoxa manskören är mycket berömd.

Kloster är viktiga i den ortodoxa kyrkan. Speciellt känt är klostret på halvön Athos, grundat på 960-talet. Klosterordnar finns ej.

KATOLSKA KYRKAN

Sakramenten är sju, dopet, konfirmationen, nattvarden, boten, de sjukas smörjelse, äktenskapet och prästvigningen.

Genom bikten får man syndernas förlåtelse då man bekänner för prästen vad man gjort. Prästen ger personen i uppgift att göra bot, bättra sig.

Äktenskapet är oupplösligt.

En katolsk präst skall leva i celibat (ogift). Prästen avskiljs från andra människor till sitt ämbete genom en handpåläggning under prästvigningen. Han får därmed makt att lösa människor från synder.

I nattvarden förvandlas brödet och vinet till Jesu kropp och blod. Detta kallas transsubstantiationen.

Munkar och nunnor ses som föredömen för andra genom sitt liv i avskildhet i celibat och bön.

Påven anses vara Kristi ställföreträdare på jorden.

Påven är ofelbar när han uttalar sig i frågor om tron och levernet såsom kyrkans överhuvud.

Den belgiska katolska kyrkan har beslutat att alla unga män vid landets prästseminarier måste genomgå särskilda psykologtester som kan avslöja pedofila tendenser. Pedofili har förekommit inom katolska kyrkan i flera länder. Kyrkan är splittrad i celibatfrågan.


DE VIKTIGASTE KRISTNA HÖGTIDERNA

De viktigaste kristna högtiderna är jul, påsk och pingst.

Jul firas till minne av Jesu födelse.

Jesus dog och uppstod under den judiska påsken, därför har man övertagit påsken för att fira Jesu uppståndelse.

Pingst: I Apg. 2 kan man läsa om hur Jesu lärjungar upplevde den Helige Ande. De upplevde åter Herrens (Jesu) närvaro efter att ha känt sig övergivna efter påskens händelser.

Kristendomen har söndagen som sin dag för gudstjänstfirande eftersom Jesus uppstod denna dag.

Läs mer om kristna högtider i Fester och riter.

ANTALET KRISTNA I VÄRLDEN

En tredjedel av jordens befolkning är kristen. Det finns totalt ca 2 miljarder kristna. På hundra år har antalet kristna i Afrika, söder om Sahara, ökat från 9 till 63 %. De flesta kristna bor i USA och Brasilien.

Hälften av världens kristna är katoliker, 37 % är protestanter och grekisk-ortodoxa 12%. ( SvD 2011)

KRISTNA GRUNDTANKAR

Här hittar du bibeltexter, som innehåller de kristna grundtankar, som presenterats ovan.

Messias: Jes 9: 2-7, Jer.23:5-6, Hes.34:23, Dan.7:13-14 Dan 7:13-14, Joh.1:1-18 

Ordet förkroppsligat i Jesus. Luk.4:16-30

Treenigheten: Joh 14:1 - 28, Apg.2:1-21

Gud och det onda: Gud kan använda det onda i det godas tjänst 1 Mos.45:5, Ps.23:4, Ps.71:1-6, Rom 8 :28,38-39

Guds slutliga seger över det onda: Upp 21:1-4  

Jesu verksamhet: Luk.5:18-26, Luk.8:22-25, Luk.8:41-56, Luk.17:12-19, Luk.19:1-10, Joh.11:25-26, Joh.14:16-21

Den helige Ande: Apg.2:1-24, Apg.2:36-47, Joh.15:26

Andens frukter: Gal.5:22-23

Evigt liv: Luk.20:27-38, Joh.17:3, Joh.11:25-26, Joh.20:24-31, 1Kor.15:14, 1Kor.35-40, 1Kor.47-54

Det kristna livet: Rom.12:4-21, 1 Kor.13

Frälsning: Rom.3:20-31, Rom.7:14-25, Apg.15:1-21

Ytterligare läsning med anknytning till kristendomen

Anselm av Canterbury, Bilder av Jesus, Den Heliga Birgitta, Frälsningsarmén, Helgon, Hildegard av Bingen, Kvinnan i bibeln, Livets Ord, Martin Luther, Momonkyrkan, Pingstkyrkan, Påven, Stjärnan över Betlehem, Svenska Kyrkan, Svepeduken, Kristendomens historia

FRÅGOR

1. Vad består Bibeln av för olika delar?

2. Vad är Gud enligt kristen tro?

3. Vad är det onda?

4. Vilken betydelse har ordet nåd i Bibeln?

5. Vad menas med inkarnationen?

6. Vad kännetecknade personen Jesus?

7. Vem var Paulus? Vad skrev han?

8. Till vilka riktade sig kristendomen?

9. Vad gjorde de första kristna när de träffades?

10. Vilken titel fick påven?

11. Vilka tre regler skall munkar och nunnor följa?

12. Vad menas med tiggarordnar?

13. Vad var avlat?

14. Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. Vilka åsikter står denna kyrka alltså för?

15. Vad innebär transsubstantiationsläran?

16. Vem gjorde Luthers tankar kända i Sverige?

17. a. När utkom bibeln första gången på svenska? b. När utkom den senaste stora bibelöversättningen?

18. Vad menas med predestination?

19. a Vad kännetecknar ortodoxin?
19.b Vilken lära om Bibeln omfattar ortodoxin?

20. Vad var gemensamt för påven och de enväldiga kungarna?

21. Vad kännetecknar pietismen?

22. Vilka är katolska kyrkans sakrament?

23. Vad kännetecknade 1800-talets väckelserörelser?

24. Vilka är de största kristna högtiderna och varför firas de?

25. Vad är skillnaden mellan Luthers och katolska kyrkans syn på munkar och nunnor?

26. Vilken betydelse har pietismen haft för frikyrkorna?

27. a Tag reda på vad en ikon är och hur en sådan framställs. b. Vad brukar avbildas?

28. Lyssna på ortodox kyrkosång. Vad är karakteristiskt för denna sång? Vad tycker du om den?

29. Tag reda på mer fakta om klostret på Athos. Hur lever man i detta kloster?

30. Den ortodoxa kyrkan använder syrat bröd i nattvarden. Vad är det?