Hem

 

Kristendomens historia

Kristendom och hellenism

Medeltiden

Reformationen

Efter reformationen

Sverige under 1800-talet

Kyrkans band till staten försvagas

Romersk katolska kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

Text 1

Centrala bibelställen i Nya Trestamentet om Jesu liv och verksamhet

Text 2

Saul på väg till Damaskus

Saul i Damaskus

Text 3

Kärlekens lov

Text 4

Rättfärdighet genom tro

Text 5

Skapelseberättelser, syndafallet, Kain och Abel

Text 6

Gud kallar Mose

Text 7

Johannesprologen

Text 8

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse  1 Kor 15: 3 -22, 35 - 45, 48 - 52 

Text 9

Den heliga anden.  Apg  2:1 - 13

De troendes gemenskap

Text 10

Jakobs svek och Jakobs kamp med Gud

Text 11

Den apostoliska trosbekännelsen

Text 12

Den nicenska trosbekännelsen

Text 13

Angående påven

Text 14

Investiturstriden Gregorius VII mot Henrik IV

Text 15

Vittnesbörd ur inkvisitionsakt

Text 16

Solsången

Text 17

Prästens och församlingsbornas skyldigheter

Mission i Sverige

Text 18

Thomas ab Aquino, d. 1274

Text 19

Den Heliga Birgitta

Text 20

Avlat

Text 21

Stockholms blodbad

Text 22

Texter av Luther

Text 23

Calvin om predestinationen

Text 24

Text av Olaus Petri

Text 25

Uppsala möte

Text 26

Jesuitorden

Text 27

Galilei

Text 28

Anklagelser om häxeri

Text 29

Pietismen

Text 30

Descartes

Text 31

Rosseau

Text 32

Voltaire

Text 33

Imanuel Kant

Sök på denna webbplats

 

Webbplatskarta

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap

Matematik

Här finns förklaringar på djupet av grundläggande matematiska begrepp.

Välkommen till Björmannehög i Onsala!

På Björmannehög i Onsala tar vi emot din häst för inackordering i flock. Fastigheten består av 13 hektar mark, lantligt men lättillgängligt beläget i Onsala utanför Kungsbacka.

 

Text 2

Saul på vägen till Damaskus.  Apg 9: 1 - 9

1. Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens
lärjungar, gick till översteprästen

2. och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för
att, om han funne några som voro på »den vägen»[1], vare sig män
eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem.

3. Men när han på sin färd nalkades Damaskus, hände sig att ett
sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom.

4. Och han föll ned till jorden och hörde då en röst som sade till
honom: »Saul, Saul, varför förföljer du mig?»

5. Då sade han: »Vem är du, Herre?» Han svarade: »Jag är Jesus,
den som du förföljer.

6. Men stå nu upp och gå in i staden, så skall där bliva dig sagt
vad du har att göra.»

7. Och männen som voro med honom på färden stodo mållösa av skräck,
ty de hörde väl rösten, men sågo ingen.

8. Och Saulus reste sig upp från jorden, men när han öppnade sina
ögon, kunde han icke mer se något. De togo honom därför vid
handen och ledde honom in i Damaskus.

9. Och under tre dagar såg han intet; och han varken åt eller
drack.

Saul i Damaskus.  Apg 9:10 - 25

10. Men i Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias. Till honom
sade Herren i en syn: »Ananias!» Han svarade: »Här är jag,
Herre.»

11. Och Herren sade till honom: »Stå upp och gå till den gata som
kallas Raka gatan och fråga i Judas' hus efter en man vid namn
Saulus, från Tarsus. Ty se, han beder.

12. Och i en syn har han sett huru en man vid namn Ananias kom in
och lade händerna på honom, för att han skulle få sin syn igen.»

13. Då svarade Ananias: »Herre, jag har av många hört huru mycket
ont den mannen har gjort dina heliga i Jerusalem.

14. Och han har nu här med sig fullmakt ifrån översteprästerna att
fängsla alla dem som åkalla ditt namn.»

15. Men Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett
utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och
konungar och inför Israels barn;
16. och jag skall visa honom huru mycket han måste lida för mitt
namns skull.»

17. Då gick Ananias åstad och kom in i huset; och han lade sina
händer på honom och sade: »Saul, min broder, Herren har sänt
mig, Jesus, som visade sig för dig på vägen där du färdades; han
har sänt mig, för att du skall få din syn igen och bliva
uppfylld av helig ande.»

18. Då var det strax såsom om fjäll föllo ifrån hans ögon, och han
fick sin syn igen. Och han stod upp och lät döpa sig.

19. Sedan tog han sig mat och blev därav stärkt.

Därefter var han någon tid tillsammans med lärjungarna i
Damaskus.
20. Och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han
var Guds Son.
21. Och alla som hörde honom blevo uppfyllda av häpnad och sade:
»Var det icke denne som i Jerusalem förgjorde dem som åkallade
det namnet? Och hade han icke kommit hit, för att han skulle
föra sådana människor bundna till översteprästerna?»

22. Men Saulus uppträdde med allt större kraft och gjorde de judar
som bodde i Damaskus svarslösa, i det han bevisade att Jesus var
Messias.

23. När så en längre tid hade förgått, rådslogo judarna om att röja
honom ur vägen;
24. men deras anslag blev bekant för Saulus. Och då de nu, för att
kunna röja honom ur vägen, till och med höllo vakt vid
stadsportarna både dag och natt,
25. togo hans lärjungar honom en natt och släppte honom ut genom
muren, i det att de sänkte ned honom i en korg.

Ordförklaring

Raka gatan Förmodligen avses Damaskus gamla huvudgata i öst-västlig riktning. Själva gatulinjen är ännu bevarad, liksom rester av tillhörande portar och kolonner.