Hem

 

Kristendomens historia

Kristendom och hellenism

Medeltiden

Reformationen

Efter reformationen

Sverige under 1800-talet

Kyrkans band till staten försvagas

Romersk katolska kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

Text 1

Centrala bibelställen i Nya Trestamentet om Jesu liv och verksamhet

Text 2

Saul på väg till Damaskus

Saul i Damaskus

Text 3

Kärlekens lov

Text 4

Rättfärdighet genom tro

Text 5

Skapelseberättelser, syndafallet, Kain och Abel

Text 6

Gud kallar Mose

Text 7

Johannesprologen

Text 8

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse  1 Kor 15: 3 -22, 35 - 45, 48 - 52 

Text 9

Den heliga anden.  Apg  2:1 - 13

De troendes gemenskap

Text 10

Jakobs svek och Jakobs kamp med Gud

Text 11

Den apostoliska trosbekännelsen

Text 12

Den nicenska trosbekännelsen

Text 13

Angående påven

Text 14

Investiturstriden Gregorius VII mot Henrik IV

Text 15

Vittnesbörd ur inkvisitionsakt

Text 16

Solsången

Text 17

Prästens och församlingsbornas skyldigheter

Mission i Sverige

Text 18

Thomas ab Aquino, d. 1274

Text 19

Den Heliga Birgitta

Text 20

Avlat

Text 21

Stockholms blodbad

Text 22

Texter av Luther

Text 23

Calvin om predestinationen

Text 24

Text av Olaus Petri

Text 25

Uppsala möte

Text 26

Jesuitorden

Text 27

Galilei

Text 28

Anklagelser om häxeri

Text 29

Pietismen

Text 30

Descartes

Text 31

Rosseau

Text 32

Voltaire

Text 33

Imanuel Kant

Sök på denna webbplats

 

Webbplatskarta

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap

Matematik

Här finns förklaringar på djupet av grundläggande matematiska begrepp.

Välkommen till Björmannehög i Onsala!

På Björmannehög i Onsala tar vi emot din häst för inackordering i flock. Fastigheten består av 13 hektar mark, lantligt men lättillgängligt beläget i Onsala utanför Kungsbacka.

 

René Descartes.Text 30

 

Jag ville icke längre söka någon annan vetenskap än den, som jag skulle kunna finna hos mig själv eller i världens stora bok, och därför använde jag återstoden av min ungdom på resor för att lära känna hov och krigsväsen, umgås med människor av olika tänkesätt och levnadsställning, samla erfarenheter av många slag, pröva mig själv i de lägen, vari jag av ödet försattes, och överhuvud betrakta allt, som kom i min väg, på ett sådant sätt, att jag kunde ha någon nytta därav. Ty jag hade alltid haft ett utomordentligt starkt begär att lära mig skilja mellan det sanna och det falska för att klart kunna bedöma mina handlingar och vandra trygg på livets väg. . . Och på detta sätt befriade jag mig småningom från mångahanda misstag, som fördunkla vårt naturliga ljus och göra oss mindre skickade att lyssna till förnuftet. Sedan jag använt några år på att på detta sätt studera i världens bok och med all flit samla erfarenheter, beslöt jag en dag att likaledesstudera migsjälv och uppbjuda alla mina själskrafter för att finna de vägar, som jag måste taga. Och detta lyckades mig nu, som jag tror, vida bättre än om jag aldrig avlägsnat mig från mitt fädernesland och mina böcker.
(Ur ett brev av René Descartes)