Hem

 

Kristendomens historia

Kristendom och hellenism

Medeltiden

Reformationen

Efter reformationen

Sverige under 1800-talet

Kyrkans band till staten försvagas

Romersk katolska kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

Text 1

Centrala bibelställen i Nya Trestamentet om Jesu liv och verksamhet

Text 2

Saul på väg till Damaskus

Saul i Damaskus

Text 3

Kärlekens lov

Text 4

Rättfärdighet genom tro

Text 5

Skapelseberättelser, syndafallet, Kain och Abel

Text 6

Gud kallar Mose

Text 7

Johannesprologen

Text 8

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse  1 Kor 15: 3 -22, 35 - 45, 48 - 52 

Text 9

Den heliga anden.  Apg  2:1 - 13

De troendes gemenskap

Text 10

Jakobs svek och Jakobs kamp med Gud

Text 11

Den apostoliska trosbekännelsen

Text 12

Den nicenska trosbekännelsen

Text 13

Angående påven

Text 14

Investiturstriden Gregorius VII mot Henrik IV

Text 15

Vittnesbörd ur inkvisitionsakt

Text 16

Solsången

Text 17

Prästens och församlingsbornas skyldigheter

Mission i Sverige

Text 18

Thomas ab Aquino, d. 1274

Text 19

Den Heliga Birgitta

Text 20

Avlat

Text 21

Stockholms blodbad

Text 22

Texter av Luther

Text 23

Calvin om predestinationen

Text 24

Text av Olaus Petri

Text 25

Uppsala möte

Text 26

Jesuitorden

Text 27

Galilei

Text 28

Anklagelser om häxeri

Text 29

Pietismen

Text 30

Descartes

Text 31

Rosseau

Text 32

Voltaire

Text 33

Imanuel Kant

Sök på denna webbplats

 

Webbplatskarta

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap

Matematik

Här finns förklaringar på djupet av grundläggande matematiska begrepp.

Välkommen till Björmannehög i Onsala!

På Björmannehög i Onsala tar vi emot din häst för inackordering i flock. Fastigheten består av 13 hektar mark, lantligt men lättillgängligt beläget i Onsala utanför Kungsbacka.

 

Galilei. Text 27

 

Ur ett brev från Galilei till storhertiginnans av Toskana moder

Vi kommer icke med det nya för att förvirra andarna utan för att upplysa dem, icke för att förstöra vetenskapen utan för att lägga dess verkliga grund. Våra motståndare kallar emellertid för falskt och kätterskt det som de icke kan vederlägga, i det de av hycklad iver för religionen gör en sköld och förnedrar den heliga Skrift till tjänarinna försina privata åsikter. På naturvetenskapens område måste man begynna icke med bibelns auktoritet utan med iakttagelsen och beviset. Framför allt måste man förse sig med fakta. Detta kan icke vara emot bibeln, annarsskulle Gud motsäga sig själv. Bibeln talar om hur folket på den tiden såg på saken. Att förbjuda vetenskapen själv vore emellertid mot bibeln, som på hundra ställen lär, hur Guds ära och storhet lyser fram ur alla hans verk och är att läsa som en himmelens öppna bok.

 

Ur Sanctum officiums dom över Galilei 22.6. 1633

Då du, Gallilei, - - - år 1615 blev ställd inför detta Sanctum officium (inkvisitionen) (anklagades du för) att du vidhöll som sann den falska läran - - nämligen att solen är i världens centrum och orörlig och jorden rör sig ständigt var dag - - - likaså för att du hade utgivit vissa brev om solfläckarne, i vilka du förklarade den nämnde läran som sann, och för att du besvarade de invändningar, som ideligen restes mot dig, och som tagits ur den helige Skrift, genom att tolka sagda skrift enligt din åsikt---
Men då vi likväl vid det tillfället fann för gott att förfara välvilligt med dig, fattades i den helige kongregationen - - - den 25. febr. 1616 det beslutat, ett hans högvördighet, kardinal Bellarmin ålägge dig ett helt frånträda sagda falska lära, och att om du vägrade, det heliga officiets kommisarie bjude dig ett överge sagda lära, för att du icke skulle kunna undervisa andra om den - - - Om du icke nöjde dig med detta påbud, skulle du kastas i fängelse - När du lovat lydnad, blev du frisläppt - -(Anledningen till domen 1633 var G:s Dialoger över de både världssystemen, det ptolemeiske och det kopernikanske, 1632.) Domen lyder: Du är på grund av vad som anförts i processen och som du ber betjänt gjort dig inför Sanctum officium synnerligen misstänkt för kätteri -- och i följd härav har du hamnat under alla de rättsåtgärder och straff, (som stipuleras) av de heliga rättsreglerna och andra allmänna och särskilda bestämmelser, vilka är fastställda och offentliggjorda gentemot dylika brottslinger. Men vi beslutar, att du befrias därifrån, om du först av allvarligt hjärta och uppriktig tro inför oss avsvärjer, förbannar och avsäger dig ovan nämnda villfarelser och kätterier- -enligt den ordalydelse, som vi kommer att förelägga dig.
För att emellertid denna din svåra och farliga villfarelse och överträdelse icke skall bli helt ostraffad - - - beslutar vi, att boken Dialoger av Galileo Galilei genom offentligt påbud förbjudes, men dig dömer vi formellt till Sanctum officiums fängelse damnamus ad formalem carcerem hujus s. offici) på tid som vi bestämmer, och som hälsosam bot bestämmer vi, att du under kommande tre år en gång i veckan läser de sju botpsalmerne (Ps 6, 31, 37, 51, 101,129, 142). (Så följcr G:s avsvärjelseformel.)