Hem

 

Kristendomens historia

Kristendom och hellenism

Medeltiden

Reformationen

Efter reformationen

Sverige under 1800-talet

Kyrkans band till staten försvagas

Romersk katolska kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

Text 1

Centrala bibelställen i Nya Trestamentet om Jesu liv och verksamhet

Text 2

Saul på väg till Damaskus

Saul i Damaskus

Text 3

Kärlekens lov

Text 4

Rättfärdighet genom tro

Text 5

Skapelseberättelser, syndafallet, Kain och Abel

Text 6

Gud kallar Mose

Text 7

Johannesprologen

Text 8

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse  1 Kor 15: 3 -22, 35 - 45, 48 - 52 

Text 9

Den heliga anden.  Apg  2:1 - 13

De troendes gemenskap

Text 10

Jakobs svek och Jakobs kamp med Gud

Text 11

Den apostoliska trosbekännelsen

Text 12

Den nicenska trosbekännelsen

Text 13

Angående påven

Text 14

Investiturstriden Gregorius VII mot Henrik IV

Text 15

Vittnesbörd ur inkvisitionsakt

Text 16

Solsången

Text 17

Prästens och församlingsbornas skyldigheter

Mission i Sverige

Text 18

Thomas ab Aquino, d. 1274

Text 19

Den Heliga Birgitta

Text 20

Avlat

Text 21

Stockholms blodbad

Text 22

Texter av Luther

Text 23

Calvin om predestinationen

Text 24

Text av Olaus Petri

Text 25

Uppsala möte

Text 26

Jesuitorden

Text 27

Galilei

Text 28

Anklagelser om häxeri

Text 29

Pietismen

Text 30

Descartes

Text 31

Rosseau

Text 32

Voltaire

Text 33

Imanuel Kant

Sök på denna webbplats

 

Webbplatskarta

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap

Matematik

Här finns förklaringar på djupet av grundläggande matematiska begrepp.

Välkommen till Björmannehög i Onsala!

På Björmannehög i Onsala tar vi emot din häst för inackordering i flock. Fastigheten består av 13 hektar mark, lantligt men lättillgängligt beläget i Onsala utanför Kungsbacka.

 

Uppsala möte. Text 25

 

 

Uppsala mötes beslut år 1593

Vi Karl med Guds nåde, Sveriges rikes arvfurste, hertig till Södermanland, Närke, Värmland, och vi undertecknade, Sveriges rikes råd, biskopar och menige prästerskap, som nu här i Uppsala till detta möte hava varit församlade, göra veterligt. . . att beslutat är, som härefter följer.

Först att vi alla vid Guds rena och saliggörande ord, vilket i de heliga profeters, evangelisters och apostlars skrifter författat är, samhälleligen (endräktigt) bliva vilja.
Därnäst bejaka (bifalla) och bekänna vi oss vilja hålla oss alldeles vid det apostoliska, nicenska och Atanasii symbola, såsom ock vid den äldsta, rätta, oförändrade augsburgiska bekännelsen. . . desslikes vid den religion, som uti salig och höglovlig hos Gud i åminnelse. Konung Gustavs sista regeringstid och salig ärkebiskop Lars Petri nericiani (från Närke) den äldres livstid både i lära och kyrkoseder här i riket hållen och genom den präntade kyrkoordningen i trycket utgången anno 72 är samtyckt och bejakad bliven. 

Om den liturgi, som några av prästerskapet här i riket antagit hava, . . är bevisat, att hon är i alla måtto vidskeplig. . . därför hava vi. . oss därtill allvarligen förpliktat, att vi henne aldrig mera gilla eller bruka vilja såsom icke heller något annat av de påviskas lära eller villfarelse. . . Desslikes avsäga vi oss alldeles alla zwinglianers, kalvinistes villfarelser så ock vederdöpare och alla andra kättare, evad namn de helst hava kunna, någonsin till att inrymma, gilla eller samtycka. .

Och ändock dem icke borde lidet och efterlåtit (medgivet) varda sig här i riket nedsätta, som med någon falsk lära umgå och med oss uti läran icke ense äro. . . så är såtillvida samtyckt. att dem, som någon kättersk lära hava, icke skall tillstatt eller efterlåtit vara att hålla några uppenbara (offentliga) samkväm (till gudstjänst) i hus eller annorstädes; skulle någon det befinnas göra, skall han liksom de, som eljest smädligt tala om vår religion, tillbörligen straffad bliva. . .

Actum Uppsala den 20 mars anno 1593
CAROLUS
(samt 47 andra namn och sigill)